Polish Printmaking

06.10.2013

15. MFG

15.MGF

Miejska Galeria Sztuki w ?odzi ma zaszczyt zaprosi? do wzi?cia udzia??u w 15. mi?dzynarodowej wystawie Ma??e Formy Grafiki,Polska ?? ???d?? ??14 , kt??ra odb?dzie si? w ?odzi od czerwca do wrze??nia 2014 roku.

Nades??ane prace b?d? kwalifikowane do ekspozycji przez mi?dzynarodowe jury powo??ane przez organizatora imprezy. Do udzia??u w wystawie zostan? dopuszczone jedynie odbitki z p??yt graficznych nieprzekraczaj?cych wymiar??w 12 x 15 cm , wykonane na papierach nie wi?kszych ni?? 25 x 20 cm (bez passe-partout).

Uprzejmie prosimy o nadsy??anie prac powsta??ych w latach 2011-2013 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autor??w uczestnicz?cych w wystawie po raz pierwszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku. Grafiki nale??y nadsy??a? wy???cznie listami zwyk??ymi lub poleconymi (ze wzgl?du na komplikacje celne wykluczone przesy??ki warto??ciowe w pakietach i paczkach).

Najlepsze zestawy prac zostan? wyr????nione Honorowymi Medalami, za?? wszyscy uczestnicy otrzymaj? dyplom i katalog wystawy.

W celu przygotowania katalogu prosimy Pana/Pani? o dok??adne wype??nienie karty zg??oszenia (na maszynie lub pismem drukowanym) i odes??anie wraz z grafikami.

Plonem dotychczasowych wystaw jest warto??ciowa, licz?ca 11.115 prac, kolekcja wsp????czesnych grafik z ponad 70 kraj??w, dzi?ki kt??rej Miejska Galeria Sztuki w ?odzi promuje tw??rczo??? graficzn? w Polsce i za granic?. B?dziemy wielce zobowi?zani, je??li zechce Pan/Pani wzbogaci? nasz? kolekcj? swoimi pracami zakwalifikowanymi na wystaw?. Uprzejmie prosimy o jednoznaczn? decyzj?: czy wyra??a Pan/Pani zgod? na pozostawienie prac w kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w ?odzi.

Licz?c na ??askawe przyj?cie naszego zaproszenia przesy??amy wyrazy powa??ania i szacunku.

Ma??gorzata Dzi?gielewska
Sekretarz wystawy

El??bieta Fuchs
Kurator wystawy

karta zg??oszeniowa
  • 06.10.2013