Polish Printmaking

12.03.2009

7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

Termin nadsy??ania prac: 2009-05-17

Kolejna edycja og??lnopolskiej wystawy o charakterze konkursowym, prezentuje najciekawsze prace wybitnych polskich artyst??w grafik??w powsta??e w ci?gu ostatnich trzech lat, tworz?ca najpe??niejszy i najbardziej aktualny obraz tej dziedziny w naszym kraju. Triennale Grafiki Polskiej jest od lat najwi?kszym spotkaniem artyst??w zajmuj?cych si? t? dyscyplin? sztuki, jak te?? wystaw? promuj?c? polsk? sztuk? na ??wiecie.
Prezentowane na katowickiej wystawie prace w ramach Triennale Grafiki Polskiej pokazuj?, chocia?? na przyk??adzie polskich artyst??w, rezerwuar mo??liwo??ci i status quo tej dyscypliny. Si??? rzeczy ujawnia si? w nich ca??e ??archeologiczne? nawarstwienie oraz socjologiczne i estetyczne konteksty wsp????czesnej grafiki. Panuj?ca w sztuce wielo??? kierunk??w od tendencji minimalistycznych, poprzez zainteresowania sztuk? skupion? na problematyce spo??ecznej, do r????norakich trawestacji pop-artu, widoczna jest tak??e w grafice. Wystawa w ka??dej swojej edycji prezentowa??a najwa??niejsze zjawiska i zachodz?ce aktualnie zmiany na arenie sztuki ??wiatowej. W tym roku organizatorzy zapowiadaj?, ??e wystawa b?dzie oparta o problem gwa??townego rozwoju technologii cyfrowych we wsp????czesnej grafice. To zderzenie, kt??rego pocz?tki obserwowano od kilku lat, wejdzie w faz? starcia dwu ??wiat??w opartych na odmiennym sposobie budowania i ekspresji obrazu.

Wystawa jest jedn? z g????wnych wystaw towarzysz?cych w programie Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Kart? zg??oszeniow? i regulamin mo??na pobra? ze strony Galerii Sztuki Wsp????czesnej BWA w Katowicach.
  • 12.03.2009