Polish Printmaking

26.10.2009

Anna Janusz-Strzy?? GRAFIKA

Anna Janusz-Strzy??

Dyrektor Muzeum Piast??w ??l?skich w Brzegu uprzejmie zaprasza w dn. 24 pa??dziernika 2009 r. o godzinie 18.30 na Wiecz??r Zamkowy.

Spotkanie wype??ni?:
inauguracja wystawy grafik prof. Anny Janusz-Strzy?? (Akademia Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu)
koncert z cyklu Wieczory Lisztowskie

Inauguracja wystawy grafik prof. Anny Janusz-Strzy?? (Akademia Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu)

Tw??rczo??? Anny Janusz-Strzy?? jest sp??jnym systemem refleksji epistemologiczno - artystycznej, wyrazem hedonistycznej rado??ci ??ycia, wielkiej mi??o??ci ??ycia i umiej?tnego rozpoznania tego, co w nim naprawd? wa??ne.
Jest wyrazem renesansowej wr?cz fascynacji pi?knem cz??owieka i urod? ??wiata.
Dzie??a Anny Janusz-Strzy??, tworzone z humanistyczn? pasj?, wsparte o mocny fundament dziedzictwa sztuki, zindywidualizowane przemy??lan? kompozycj? i kanonem ikonograficznym, dowodz? du??ej wci??? atrakcyjno??ci, warto??ci estetyki antropocentrycznej i klasycznej figuracji zwi?zanej z w?tkami symbolicznymi.

Koncert z cyklu Wieczory Lisztowskie

Wyst?pi Victoria Herencsar (W?gry) - ??wiatowej s??awy cymbalistka, profesor konserwatori??w na W?grzech, w S??owacji i w Chinach.
W programie w. in. utwory: F. Liszta, G. Picchi, M. Neusiedker'a, G. Allaga, M. Kocsar'a, V. Herencsar.

Wystawa czasowa: pa??dziernik - listopad 2009

Muzeum Piast??w ??l?skich
Pl. Zamkowy 1
49-300 Brzeg

Godziny otwarcia dla zwiedzaj?cych:
wtorek, czwartek, pi?tek, sobota, niedziela: 10.00 - 16.00, ??roda: 10.00 - 18.00, sobota: wst?p wolny
  • 26.10.2009