Polish Printmaking

24.11.2010

Budapest Art Fair

ART FAIR 2010

Organizowane od 1994 roku Targi Sztuki w Budapeszcie - Budapest Art Fair ?? nale??? do jednych z najstarszych i powa??anych targ??w sztuki w Europie Wschodniej.

Budapeszt jest miastem, w kt??rym zach??d spotyka si? ze wschodem i nasze targi przyci?gaj? znane zachodnie galerie jak: Le Minotaure (Pary??, Tel Awiw), Pascal Lansberg (Pary??), Galerie Hilger (Wiede??), Knoll (Wiede??/Budapeszt/Moskwa) oraz Gilden??s Art. (Londyn). Z roku na rok targi odwiedza coraz wi?cej kolekcjoner??w i pasjonat??w sztuki/??/

Tegoroczne Budapest Art Fair odb?d? si? w dniach 25 ?? 28 listopada. B?dzie im towarzyszy? wystawa po??wi?cona rosyjskiemu awangardowemu fotografowi Aleksandrowi Rodczenko.

Rok 2010 wyznacza nowy rozdzia?? dla budapeszta??skich targ??w. A?? do 2009 roku prezentowali??my r??wnocze??nie dzie??a sztuki wsp????czesnej, jak te?? ??sztuk? przedmiotu?- meble i Objets d??art.?. Od tego roku, b?d? to dwa niezale??ne artystyczne przedsi?wzi?cia.

Tegoroczne Targi Sztuki w Budapeszcie odb?d? si?, podobnie jak w latach ubieg??ych, w Galerii M??csarnok, naprzeciwko Muzeum Sztuk Pi?knych na Placu Bohater??w i w ca??o??ci b?d? po??wi?cone sztuce wsp????czesnej.

Naszym doradc? i kuratorem wystawy ??jest Simon Hewitt, historyk i krytyk sztuki, wsp????pracuj?cy z ??Art + Auction? i innymi wiod?cymi ameryka??skimi, brytyjskimi, francuskimi i rosyjskimi wydawnictwami po??wi?conymi wsp????czesnej sztuce.

Chcemy, ??eby Targi Sztuki w Budapeszcie sta??y si? najwa??niejszymi targami sztuki we wschodniej Europie i mamy nadziej?, ??e b?d? si? na nich spotyka? najlepsze galerie tego regionu Europy. W tym roku otwieramy nowy dzia?? po??wi?cony sztuce Europy Wschodniej:
Zainspirowani projektem ??Tremplin? na tegorocznym Biennale w Pary??u, zaprosili??my wybrane przez nas galerie Europy Wschodniej do udzia??u w wystawie ??HEROES CORNER ?? BEST OF THE EAST?/??/

Sandor Galambos
Dyrektor Targ??w

www.budapestartfair.hu

z Polski opr??cz galerii BB (Krakow/Wroc??aw) jest te?? Galeria Pies z Poznania i Czarna z Warszawy. W ramach prezentacji galerii BB swoje instalacje (seramika/serigrafia, EAT YOUR BRAIN)pokazuje Ma??gorzata ET-BER Walikowska.

Poni??ej fotorelacja z pierwszego dnia targ??w.
  • 24.11.2010