Polish Printmaking

18.03.2013

Faces of graphics ‚?? ‚??toru??ska grafika w r‚??amach Biennale de la‚?? Gravure Contemporai‚??ne

Faces of graphics ‚?? ‚??toru??ska grafika w r‚??amach Biennale de la‚?? Gravure Contemporai‚??ne

Faces of graphics ‚?? toru??ska grafika w ramach Biennale de la Gravure Contemporaine w Li?®ge

Gallery of Saint-Luc, Li?®ge,
21 marca ‚?? 27 kwietnia 2013

wydarzenie na facebooku: http://www.facebook.com/events/430488333704456/

Historia Zak??adu Grafiki UMK w Toruniu siń?ga roku 1946 ‚?? wtedy zosta??a powo??ana Katedra Grafiki na jedynym w Polsce uniwersyteckim Wydziale Sztuk Piń?knych. Ale na wystawie bń?dzie mo??na zobaczyń? najnowsze prace obecnych wyk??adowc??w i wybranych student??w. Na ekspozycji znajdń? siń? najlepsze przyk??ady aktualnej tw??rczo??ci tego polskiego o??rodka grafiki. Bń?dzie to przeglń?d wszystkich technik i toru??skich pracowni: linoryt, intaglio, litografia, serigrafia, grafika komputerowa, monotypia, fotografia.

Uczestnicy zwiń?zani z pracowniami:

prof. Piotr Gojowy
dr Tomasz Barczyk
Ma??gorzata Kliminowska
Joanna Kalinowska
Aleksandra Szczodry
Magadalena Dolna
Marta Bindek
Klara Szombara
Justyna Krak??wka

prof. Miroslaw Paw??owski
dr Agata Dworzak-Subocz
Monika Grubizna
Ilona Proczek-Kranc
Paulina Musia??
Malwina Nahorny
Magdalena Osobi??ska
Rados??aw ?Āukasiewicz
Damian Frankowski
Rafa?? ??liwczy??ski

prof. Leszek Kilja??ski
prof. Zdzis??aw Mackiewicz
dr Izabella Retkowska
Alicja Adamkiewicz
Adam Bejnarowicz
Marta Dziamdziora
Mateusz Jagielski
Agata Skupniewicz
Ma??gorzata Szewc
Sara Tomczyk

prof. Bogumi??a Prń?gowska
dr Marek Zajko
Kamila Matwiejszyn
Jolanta Kuszaj
Ola Plichta
Ewa Bi??czyk
Maria Boguszewska
Rados??aw Szyma??ski
Marianna Ruszczy??ska
Piotr To??oczko

prof. Marek Basiul
mgr Jan Baczy??ski
dr Micha?? Rygielski
Jakub Jaszewski
Martyna Rzepecka
Micha?? Str????
  • 18.03.2013