Polish Printmaking

27.01.2013

GDZIE JEST GRAFIKA? W poszukiwaniu nowych znaczeń

Gdzie jest grafika? W poszukiwaniu nowych znaczeń

Gdzie jest grafika?
W poszukiwaniu nowych znaczeń


otwarcie wystawy: 31 stycznia 2013, godz. 18.00
czas trwania wystawy: od 1 lutego do 10 marca

2013
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Plac Teatralny 12
45-056 Opole

kurator: Aleksandra Janik

Co wyznacza granice grafiki? Czy pomieszanie procesów technologicznych drzeworytu i video w pracy nad obrazem, jak proponuje Christiane Baumgartner, to już przekroczenie granic graficznego medium? Czy użycie przez Bodo Korsiga walca drogowego do zrobienia odbitki z wielkoformatowego drzeworytu nie wprowadza zamieszania w sferze kategoryzacji grafiki? Jak zaklasyfikować obrazy Williego Cole’a wypalone żelazkiem? Czy sitodruki wykonane pyłem węglowym na powierzchni wody przez Oscara Muñoza to grafiki? Czy zużyta opona samochodowa może być matrycą graficzną? – Betsabeé Romero, meksykańska artystka, przekonuje, że tak.

Gdzie jest grafika? Czy to jest grafika? Czy to jest jeszcze grafika? Wydaje się, że największy kłopot z tymi pytaniami (i odpowiedziami) mają krytycy i odbiorcy. Artyści radzą sobie znacznie lepiej. Sięgają po nowe cyfrowe rozwiązania, odnawiają klasyczne techniki, drukują na alternatywnych podłożach (np. skórze, metalu, szkle), stosują nietypowe materiały i narzędzia takie jak ploter tnący czy laser. Proponują najróżniejsze formaty i formy swoich prac od intymnej, klasycznej formy książki, po rozległe wieloelementowe projekty, obiekty i instalacje. Problemem nie jest przełamywanie granic technicznych możliwości, ale ograniczeń w myśleniu.

Zorganizowanie wystawy wokół samych tylko aspektów technicznych, zarówno tych dobrze znanych technik sztuk graficznych, jak i nowych, eksperymentalnych, nie wydaje się obecnie szczególnie interesujące, ale sprowokowanie dyskusji – w jaki sposób służą one konkretnemu przekazowi, który artysta zawiera w pracy, i co wnoszą do obrazu, czego nie dają inne media – jest bardzo pociągające.

Dotychczasowe wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu towarzyszące Międzynarodowemu Triennale Grafiki zawsze miały “graniczny” i porównawczy charakter: Wschód spotyka zachód, Akwaforta kontra cyfra, Grafika czy już fotografia. Tym razem wybraliśmy prace artystów, którzy penetrują rozlegle obszary graficznego uniwersum w poszukiwaniu nowych znaczeń i nowych możliwości obrazowania. Dokonaliśmy subiektywnego wyboru prac, bo przecież każdy inny też byłby możliwy. Przede wszystkim skupiliśmy się pracach autorów, którzy świadomie i w oryginalny sposób wykorzystują przynależne sztuce graficznej wartości formalne i estetyczne. Zestawiliśmy dla porównania eksperymenty w obrębie klasycznych technik oraz nowości technologiczne, intrygujące przykłady łączenia technik i nietypowego myślenie o matrycy i podłożu, wymykającą się klasyfikacji grafikę performatywną, grafikę w dialogu z trzecim wymiarem oraz grafikę w przestrzeni publicznej.

Mamy nadzieję, że udało nam się zaproponować zestaw dojrzałych, wyrafinowanych prac z bogactwem artystycznych i kulturowych odniesień, których oglądanie dostarczy niekłamanych doznań, tak intelektualnych jak i emocjonalnych.Where is printmaking?
In search of new meanings


Opening of the exhibition: 31 January 2013, 6.00 p.m.
Duration of the exhibition: from 1 February to 10 March 2013

The Contemporary Art Gallery in Opole
Plac Teatralny 12
45-056 Opole

Curator: Aleksandra Janik

What determines the borderlines of printmaking? Does the combination of the technological processes of woodcut and video in the work on an image, as proposed by Christiane Baumgartner, already constitute the crossing of the borders of the graphic medium? Does the use of a road roller to make a duplicate print of a large-format woodcut by Bodo Korsig not cause confusion in the classification of printmaking? How to classify Willi Cole’s images burned out by means of an iron? Are the silkscreen projects made by means of coal dust on the water surface by Oscar Muñoz prints? Can a used car tire be a matrix for a print? – Betsabeé Romero, a Mexican artist, convinces us that it can.

Where is printmaking? Is it printmaking? Is it still printmaking? It seems that critics and the audience find these questions (and answers to them) the most problematic. Artists seem to be dealing with them much better. They reach for new digital solutions, restore classic techniques, print on alternative surfaces (such as leather, metal or glass), use unusual materials and tools, such as a cutting plotter or a laser. They propose extremely diversified formats and forms of their works, starting from the intimate, classic form of a book to vast multi-element projects, and ending with objects or installations. The problem consists in overcoming not the limits of technical possibilities but the limits in thinking.

Organizing an exhibition focused only on the technical aspects - both the well known techniques of the art of printmaking and the new experimental ones - does not seem particularly interesting now; however, provoking a discussion on how they serve a certain message included by the artist in his/her work, and what is their unique contribution to the image - which cannot be provided by other media - seems quite appealing.

The previous exhibitions in the Contemporary Art Gallery in Opole concomitant with the International Print Triennial have always had a "borderline" and comparative character: East Meets West, Etching versus Digit, Is it Still Graphic Art or Already Photography? This time we have chosen the works of artists who penetrate the vast areas of the printmaking universe in search of new meanings and new possibilities of imaging. The selection of works has been subjective, as any other selection would be possible as well. We have, first of all, focused on the works of authors who make a conscious and unique use of the formal and aesthetic values of the art of printmaking. We have compared experimental works in classic techniques with technological innovations, intriguing examples of combining techniques and untypical perception of the matrix and surface, performative printmaking falling outside any classification, printmaking in dialogue with the third dimension, and printmaking within the public space.

We do hope that we have succeeded in presenting a selection of mature and refined works, with their affluence of artistic and cultural references, which will be a source of both intellectually and emotionally genuine experiences for the spectators.
  • 27.01.2013