Polish Printmaking

08.03.2009

Grafika M??odych 2009 studenci wroc??awskiej ASP

Grafika M??odych 2009

Efektem ??ywej wsp????pracy pomi?dzy Muzuem Papiernictwa w Dusznikach Zdr??j a Akademi? Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu jest cykl dorocznych wystaw promuj?cych tw??rczo??? m??odych artyst??w pod znacz?cym tytu??em ??Grafika M??odych?. W tegorocznej edycji prezentowane s? prace Katarzyny Wojdy??a i Wojciecha Ko??acza - student??w V roku grafiki z wroc??awskiej pracowni Intaglio prowadzonej przez prof. Przemys??awa Tyszkiewicza. Wystawa obejmuje r????norodne techniki druku wkl?s??ego i wypuk??ego. Honorowy patronat nad wystaw? obejmuje Rektor Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu prof. Jacek Szewczyk i magazyn kulturalno-spo??eczny ??Odra?.
Otwarcie odby??o si? 27 lutego 2009.
Wystaw? mo??na ogl?da? do 18 kwietnia w Galerii Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdr??j.


Young??s Print 2009
Students of Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw

??Young??s Print? is a result of continuing cooperation between the Museum of Papermaking in Duszniki Zdr??j and the Academy of Fine Arts and Design in Wroc??aw. Each year two students from the Academy are invited to show their works. This year??s edition presents works of Katarzyna Wojdy??a and Wojciech Ko??acz. Both of them are the students of Intaglio Studio whose head is Przemys??aw Tyszkiewicz. Many techniques of relief and intaglio prints are shown. The honory patronage of the exhibition comes from the President of the Academy Jacek Szewczyk and the culture magazine ??Odra?. The opening reception was on 27 February 2009.
The exhibit is until April 18, 2009.
  • 08.03.2009