Polish Printmaking

08.11.2010

Jan Szmatloch i uczniowie

Jan Szmatloch i uczniowie

16 - 30 listopada 2010 r. w Galerii Pa??stwowej Akademii Sztuk Pi?knych (Mi??sk, ul.Surganowa 14).
Wernisa?? 16 listopada a 17.00


Pracownia Druku Wkl?s??ego w strukturze Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach zawsze zajmowa??a pozycj? szczeg??ln?. O jej pozycji stanowili znakomici profesorowie i arty??ci. Nazwiska profesor??w Raka, Pietscha, Kluski wpisane w histori? pracowni u??wiadamiaj? drog?, jak? przesz??a grafika artystyczna na G??rnym ??l?sku w przeci?gu ostatnich kilkudziesi?ciu lat. Sukcesy wychowank??w wsp????tworz?ce jej graficzny dorobek od lat wpisuj? si? we wsp????czesny pejza?? polskiej grafiki. Przyczyniaj? si? tym samym w tworzenie w Katowicach wa??nego o??rodka graficznego, co znajduje potwierdzenie w organizacji Triennale Grafiki Polskiej, Intergrafii i wystaw towarzysz?cych krakowskiemu Triennale Grafiki w??a??nie w tym mie??cie.

Pracowni? Druku Wkl?s??ego kieruj? od 1999 roku (w tym czasie by??em te?? kierownikiem Katedry Grafiki ).
Wsp????pracowa??em w??wczas z Bogdanem Toporem, znakomitym grafikiem, rysownikiem a dzisiaj profesorem prowadz?cym autorsk? pracowni? rysunku. W 2001 roku moim asystentem by?? Andrzej ?abuz, obecnie wyk??adowca, realizuj?cy w ramach Pracowni Druku Wkl?s??ego program podstawowego kszta??cenia kierunkowego ze studentami I i II roku. W 2002/2004 roku w pracowni odbywa?? sta?? Marcin Bia??as, kt??ry po uzyskaniu wyr????nionego dyplomu zosta?? asystentem w tej pracowni. Sta??ystami byli te??: Grzegorz Ha??derek, obecny dziekan Wydzia??u Artystycznego katowickiej uczelni i Piotr Paj?k, oryginalny obiecuj?cy grafik i malarz.

Dynamiczny rozw??j Katedry, b?d?cy te?? konsekwencj? usamodzielnienia katowickiej uczelni wp??yn??? zasadniczo na warunki i jako??? kszta??cenia. Pracownia Druku Wkl?s??ego realizuje sw??j program w oparciu o szeroko poj?ty warsztat klasycznych technik metalowych.
Poznawanie i do??wiadczanie w praktyce pracownianej mimo swojego pi?tnastowiecznego rodowodu ci?gle pozostaj? dla student??w atrakcyjnym ??rodkiem artystycznej wypowiedzi. Wszak naszym celem jest przygotowanie student??w do samodzielnej pracy tw??rczej realizowanej w tej pracowni w technikach miedziorytu, mezzotinty, suchorytu, akwaforty, akwatinty, odprysku, mi?kkiego werniksu. Oczywi??cie rygoryzm tradycyjnych technik nie wyklucza eksperymentu i stosowania tzw. ??technik w??asnych?. Nie wyklucza te?? ich ???czenia z technikami z obszaru nowych medi??w. Bardzo cz?sto w studenckich realizacjach pojawiaj? si? zaskakuj?ce po???czenia, godz?ce ze sob? zupe??nie odmienne warsztaty.
Ostatecznie najwa??niejsze w tym procesie jest poszukiwanie i do??wiadczanie ??w??asnych ??lad??w?, nieodzownych w tworzeniu indywidualnego j?zyka grafiki, ten z kolei pozwala na nieskr?powan? realizacj? w??asnej to??samo??ci artystycznej.

My??l?, ??e w przeci?gu ostatnich dziesi?ciu lat realizowane w tej pracowni grafiki student??w, p????niej dyplomant??w przy swojej formalnej odmienno??ci , w wielu przypadkach okazywa??y si? by? przekonywuj?c? manifestacj? autorskiej odr?bno??ci. Perspektywa czasowa pozwala dzi?? spojrze? z dystansu na te dokonania. Wiele z nich znajdowa??o potwierdzenie w prezentacjach dyplomowych, kt??re pozwala??y zaistnie? na powa??nych przegl?dach, tym samym potwierdzi? niejako artystyczn? samodzielno??? ich autor??w. Jako nauczyciel znalaz??em si?- my??l?, ??e mog? tak powiedzie?- w sytuacji naocznego ??wiadka procesu przeobra??e??, dojrzewania m??odych adept??w sztuki graficznej. Mia??em szcz???cie! Trafiali do pracowni studenci, kt??rych aktywno???, talent, ujawniona z czasem oryginalna osobowo???, stawa??y si? nadziej? artystycznego spe??nienia.
Wielu z nich osi?gn???o sukces a ich graficzne dokonania zyska??y uznanie. Grand Prix w Konkursie ??Grafika roku? zorganizowanym przez Akademi? Sztuk Pi?knych w Krakowie (2001) dla Sylwii Sady, Grand Prix na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach dla Grzegorza Ha??derka, Nagrody Regulaminowe na Mi?dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2006, 2009) dla Barbary Tytko i Olgi Pa??ki- ??laskiej, Grand Prix, Nagroda i Wyr????nienie na Mi?dzynarodowym Biennale Grafiki w Ourense (2008) w kolejno??ci dla Grzegorza Ha??derka, Doroty Nowak i Marcina Bia??asa jak i wielu innych s? tego dowodem.

Dorobek Katedry Grafiki i Akademii wsp????tworz? profesorowie i ich wychowankowie, a za tym dyplomanci Pracowni Druku Wkl?s??ego maj? w nim sw??j niekwestionowany udzia??.

Jan Szmatloch

plakat wystawy
  • 08.11.2010