Polish Printmaking

31.07.2012

Konkurs na plakat wizerunkowy Instytutu Polskiego w Wiedniu

Instytut Polski w Wiedniu - konkurs na plakat

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wiedniu. Instytut Polski w Wiedniu prezentuje mieszka??com Austrii polsk? kultur?, histori?, nauk? i wiedz? o wsp????czesnej Polsce oraz polskim spo??ecze??stwie, a ponadto dzia??a na rzecz wzmocnienia wsp????pracy pomi?dzy polskimi i austriackimi instytucjami kulturalnymi, ??rodowiskami opiniotw??rczymi i artystami. Program Instytutu obejmuje m.in. koncerty, spotkania literackie, wystawy, dyskusje i imprezy z takich dziedzin jak muzyka klasyczna, jazz, muzyka alternatywna, teatr, taniec, sztuki wizualne, literatura, film, historia,edukacja, nauka.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie utworu w formie plakatu wizerunkowego Instytutu Polskiego w Wiedniu. Plakat powinien odzwierciedla? dzia??alno??? Instytutu ?? promocj? kultury polskiej za granic?. Plakat wykorzystywany b?dzie do kampanii wizerunkowej Instytutu, m. in. na stronie internetowej IP, w newsletterach, publikacjach, itp. Zawi??nie w pomieszczeniach Instytutu, jak r??wnie?? w miejscach, gdzie odbywaj? si? imprezy kulturalne organizowane przez Instytut.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mog? uczestniczy? studenci i absolwenci uczelni artystycznych z Polski i Austrii oraz profesjonalni/zawodowi arty??ci plastycy i graficy. Ka??dy Autor mo??e nades??a? maksymalnie 2 plakaty. Uczestnictwo w Konkursie jest bezp??atne i dobrowolne.

Format plakatu

Format utworu (plakatu):
70 x 100 cm, orientacja pionowa.

Termin i miejsce nadsy??ania (utwor??w) plakat??w
Plakaty w wersji wydrukowanej i elektronicznej nale??y przes??a? na adres Instytutu Polskiego do dnia 30.11.2012.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie dw??ch nagr??d g????wnych:
1. Nagroda g????wna dla polskiego laureata: tygodniowy pobyt studyjny w Wiedniu (wiosna 2013)
2. Nagroda g????wna dla austriackiego laureata: tygodniowy pobyt studyjny w Warszawie (wiosna 2013)
oraz wyr????nie??.

Nagrodzone i wyr????nione prace zostan? opublikowane dodatkowo w specjalnym katalogu oraz wystawione na specjalnie przez Instytut przygotowanej wystawie pokonkursowej w ramach Triennale Grafiki w Wiedniu w 2013 roku.

Dok??adne informacje na temat konkursu zawarte s? w Regulaminie Konkursu (za???cznik PDF).
  • 31.07.2012