Polish Printmaking

24.05.2010

Magiczny ??wiat Dusana Kallaya

Magiczny ??wiat Du??ana Kallaya

26.05.2010r
ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19,
sala nr.07
o godz. 12.00

Rondo Sztuki: Magiczny ??wiat Du??ana Kallaya
Od 28 maja do 30 czerwca 2010
Rondo Sztuki - Katowice

Wystawie b?d? towarzyszy??y filmy o tw??rczo??ci Dusana Kallaya mi?dzy innymi zrealizowany przez telewizj? japo??sk? i autorski film animowany.
W dniu wernisa??u odb?dzie si? promocja ksi???ki wydawnictwa Eurograf pt. "Ba??nie Andersena" z ilustracjami Dusana Kallaya i Kamili Stanclowej. Pragn? r??wnie?? poinformowa? ??e Konsul Generalny Republiki S??owacji dr Marek Lisa??ski przyj??? honorowy patronat nad wystaw?.
Przed wernisa??em w ??rod? odb?dzie si? wyk??ad Dusana Kallaya i jego ??ony Kamilli Stanclowej na temat ilustracji do ba??ni Andersena.

Du??an K??llay ju?? od dawna uznawany jest za wyj?tkowy fenomen nie tylko s??owackiej ale i ??wiatowej sceny artystycznej. ??wiadczy o tym nie tylko ilo??? otrzymanych cennych nagr??d, ale przede wszystkim nadzwyczajne zainteresowanie jego pracami, prezentowanymi w r????nych cz???ciach ??wiata. Kalla zilustrowa?? ???cznie ponad 200 tytu????w ksi???kowych. Dlatego wystawa stanowi zaledwie niewielki wyb??r jego prac. Sam Kallay prezentowa?? tak? postaw? wobec ilustracji: ??Tam, gdzie ko??czy si? praca autora tekstu, zaczynaj? si? rozwa??ania ilustratora. Nie chodzi o zachowanie poprawno??ci j?zykowej, ale o to, jak si? nam uda ulokowa? ksi???k? w og??lnej atmosferze i nowej poetyce. Tekst jest zawsze baz?, ale bez inspiracji i kreatywno??ci ksi???ek si? ilustrowa? nie da?

Jego tw??rczo??? nobilituj? znakomite publikacje (m.in. w ??Graphis?), wiele znacz?cych wystaw na ca??ym ??wiecie oraz zam??wienia jakie realizuje dla ??wiatowych potentat??w wydawniczych. Wystawa indywidualna o charakterze retrospektywnym obejmowa? b?dzie obszar tw??rczo??ci artysty, kt??rej szeroko poj?t? inspiracj? jest tekst literacki, objawiaj?cej si? b?d?? to w formie u??ytkowej (ilustracja), b?d?? stanowi?cej autonomiczne realizacje artystyczne - grafika, rysunek, ilustracja, film animowany. Zaprezentowane zostan? r??wnie?? dwa dokumenty dotycz?ce tw??rczo??ci artysty, pierwszy zrealizowany przez telewizj? japo??sk? oraz drugi- zrealizowany przez bratys??awsk? uczelni? na temat dorobku pedagogicznego Kallaya.
  • 24.05.2010