Polish Printmaking

22.01.2014

Ma??gorzata ET BER Warlikowska MYCIE TWARZY | JEDZ─?C MARILYN MONROE

MYCIE TWARZY | JEDZAC MARILYN MONROE

Gor─?co zapraszam na wernisa??, kt??ry rozpoczniemy od Mycia Twarzy w galerii Szk??a i Ceramiki (godz. 18.30) a bedziemy kontynuowa─? Jedz─?c Marilyn Monroe w galerii Awangarda (godz. 20.00).

Wszystko 24 stycznia 2014 (pi─?tek) ..... WROC?üAW

Ma??gorzata ET BER Warlikowska

http://cargocollective.com/etber Ma??gorzata ET BER Warlikowska
MYCIE TWARZY / JEDZ─?C MARILYN MONROE
24.01 Ô?? 02.03.2014

Mycie Twarzy
Galeria Szk??a i Ceramiki, pl. Ko??ciuszki 9/10
wernisa?? 24.01.2014, pi─?tek, godz. 18.30

Jedz─?c Marilyn Monroe Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
wernisa?? 24.01.2014, pi─?tek, godz. 20.00

W dniu wernisa??u akcja Ô??Pole??e─? z Marilyn Monroe (i Starym Bananem)Ô?Ł

kuratorka: Alicja Kilmczak-Dobrzaniecka

Materia??y prasowe do pobrania TUTAJ

Wystawa Ma??gorzaty ET BER Warlikowskiej Ô??Jedz─?c Marilyn Monroe / Mycie twarzyÔ?Ł jest refleksj─? na temat to??samo??ci, rozumianej wielow─?tkowo: podmiotowo??ci kobiety, artystki, osoby prywatnej i publicznej, cz??owieka jako ogniwa ??a??cucha genealogicznego, no??nika kodu kulturowego, elementu funkcjonuj─?cego w okre??lonych relacjach z innymi. Indywidualno??─? i niezale??no??─? kontra egzystencja w okre??lonych ramach, wytyczonych przez otoczenie, kultur─?, biologi─?. Zbudowana zosta??a za pomoc─? charakterystycznych dla artystki medi??w: grafiki ??─?czonej z ceramik─?, malarstwa, rze??by, instalacji, z??ocenia, kalki, akcji, koncepcji, oraz ??rodk??w: ??wiadomego czerpania z r????nych epok, odwo??ywania si─? do topos??w, zabawy ze znanymi z historii sztuki motywami, wynaturzania ich, deformowania, ??─?czenia, dzieleniaÔ??

Czy istnieje bardziej banalna posta─? w pop-kulturze ni?? Marilyn Monroe? Zrobiono przecie?? z ni─? ju?? wszystko: wyeksploatowano jako aktork─?, modelk─?, niedosz??─? matk─?, ??on─?, kochank─?, idiotk─?, inteligentn─? jednostk─?, plastikow─? lalk─?... Dobrze by by??o j─? na koniec zje??─?. Ma??gorzata ET BER Warlikowska ma odwag─?, ??eby wykona─? ten ruch i po raz kolejny w historii sztuki spr??bowa─? pos??u??y─? si─? podobizn─? oraz nazwiskiem aktorki, by uczyni─? z niej bohaterk─? swojej opowie??ci. Marilyn Monroe, poprzez swoj─? nies??abn─?c─? popularno??─?, bezgraniczn─? eksploatacj─? i ci─?g??─? transformacj─? wizerunku, przekszta??ci??a si─? z Ô??kobiety wyj─?tkowejÔ?Ł w Ô??everymanaÔ?Ł. ET BER wykorzystuje ten fakt i wyciska z aktorki ostatnie soki.

Mycie twarzy jest powtarzanym co dzie?? rytua??em. Warlikowska odprawia ten obrz─?dek, u??ywaj─?c Marilyn Monroe jako fantoma o uniwersalnej symbolice, snuj─?c rozwa??ania o czyszczeniu wizerunku. Z jednej strony jest to ch─?─? utrzymania czysto??ci, przejrzysto??ci, pozor??w nieskalania. Twarz jest odbiciem wn─?trza cz??owieka, pokazuje prawd─? o nim, nale??y wi─?c j─? wymy─?, aby zachowa─? swoje prawdziwe Ô??jaÔ?Ł w tajemnicy. To tak??e pozbywanie si─? warstw brudu Ô?? przyczepionych etykiet, narzuconych funkcji, niechcianych plotek.

Wystawa jest opowie??ci─? o powstawaniu ikony, a wi─?c indywidualno??ci b─?d─?cej pocz─?tkowo osob─? anonimow─?, o procesie kreacji wizerunku, o jego tworzeniu, przyjmowaniu przez otoczenie, przetrawieniu i dewaluacji. Proces ten mo??e by─? odczytywany jako przebieg konstruowania obrazu cz??owieka w og??le. M??wi o funkcjonowaniu w codzienno??ci, o posiadaniu kulturowej maski, sk??adaj─?cej si─? z konkretnych oczekiwa??, ??ci??le zwi─?zanych z p??ci─?, pochodzeniem i ??rodowiskiem.

Mycie twarzy

pierwsze co pami─?tamy, pierwsze o co dbamy, pierwsze czego si─? wstydzimy...
twarz nas zdradza, twarz─? ukrywamy
spo??eczna obsesja... zosta─? twarz─?....
mycie twarzy to dobranie si─? do najdyskretniejszych ...
mycie twarzy to oczyszczanie ale te?? sugestia ??e jest pow??d, potrzeba oczyszczania
studium maski twarzy spo??eczno??ci wizerunku t??umu i ...
... i pieni─?dzy...
porcelana, szk??o, beton?, stal.... instalacja

Jedz─?c Marilyn Monroe

jeste?? tym co jesz.. a je??li zjesz...?!
g????wni bohaterowie:
MONROE, PICTOMAN, i ET BER
o ile Ô??mycie twarzy" jest o cz??owieku no name o tyle
Ô??jedz─?c..." jest o
powstawaniu ikony
fenomen Ô??znanej twarzy", i ch─?ci jej stworzenia,
zdobycia i przekle??stwo
jej posiadania
to o Ô??twarzy" kt??ra si─? odrywa od cz??owieka, o
wizerunku kt??ry staje si─?
niezale??ny od cz??owieka
o wizerunku kt??ry staje si─? produktem, wzorcem i
przekle??stwem,
spo??ecznym narz─?dziem
tematem marze?? (po??─?da??) zbiorowych
og??lnie o szeroko poj─?tej konsumpcji
po kilku miesi─?cach prac nad tym tematem
nie unikn─???am te?? temat??w gender

techniki: wszystko co mi przyjdzie do g??owy..
instalacje, du??o gry ??wiat??em
widz przechodzi od sceny do sceny
zaczyna si─? od narodzin gwiazdy
... a potem jest coraz absurdalniej

Ô?? widzia??am ostatnio film Ô??Stany Zjednoczone AmnezjiÔ?Ł.
Gdyby moja sztuka by??a s??owami, o kt??rych my??l─?, wiele z nich brzmia??oby jak cytaty GoreÔ??a Vidala.

Stary Banan (Ma??gorzata ET BER Warlikowska oraz XY Anka Mierzejewska)

Ô??Pole??e─? z Marilyn Monroe (i Starym Bananem)Ô?Ł - marzysz o s??awie, p??awieniu si─? w luksusie i fleszach obiektyw??w, albo jeste?? zm─?czona/y ale nie chcesz tak po prostu si─? leni─?: to jedyna taka mo??liwo??─? bardzo aktywnie pole??e─? w??r??d takich gwiazd jak Marilyn Monroe i Stary Banan

Ma??gorzata ET BER Warlikowska

Urodzona w 1970 r. Dyplom w 1996 r. z grafiki artystycznej na Akademii Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu. Kieruje Pracowni─? Ekspansji Graficznej na macierzystej uczelni. Jest laureatk─? wielu nagr??d i wyr????nie?? na mi─?dzynarodowych konkursach graficznych. Swoje prace prezentowa??a na ponad: 50 wystawach indywidualnych i 100 zbiorowych. W 2003 roku by??a nominowana do Paszport??w Ô??PolitykiÔ?Ł. Wraz z Ank─? XY Mierzejewsk─? tworzy grup─? artystyczn─? "Stary Banan". W 2002 roku otrzyma??a wyr????nienie na Dolno??l─?skiej Wystawie Sztuki Ô??Ci─?g dalszyÔ?? Grafika i Rysunek". W 2000 roku by??a artyst─? rezyduj─?cym na zaproszenie Uniwersytetu w Akron (Myers School of Art), Ohio, USA. Uprawia grafik─? warsztatow─? (linoryt, serigrafi─?, serigrafi─? na ceramice), rze??b─? w ceramice oraz malarstwo. Stworzy??a m. in. serie: Logorea, Lalopatia, Eat Your Mother, Born to be KING... kong, Ja - Moloch, Kobieta My??li, KaKaPooPoo Project...

Partner Organizatora:

Akademia Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu
ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wroc??aw
  • 22.01.2014