Polish Printmaking

11.11.2013

Mied?? w Domku MiedzioRytnika

Mied?? w Domku MiedzioRytnika

Zapraszam na otwarcie interesuj?cej wystawy w dniu 14 listopada (czwartek) 2013 o godzinie 12.00.
Domek Miedziorytnika, ul. ??w. Miko??aja 1, we Wroc??awiu.

Zgodnie z tytu??em wystawy wszystkie obiekty s? zwi?zane z miedzi?, stosowaniem miedzi w sztukach plastycznych tj. grafiki z matryc miedzianych wykonane w technikach: sztychu, mezzotinty i suchej ig??y, malarstwo na miedzi, bi??uteria z miedzi, formy przestrzenne - maski z miedzi, parzenice, moda z miedzi. Jest to wystawa uczestnik??w (student??w Akademii Sztuk Pi?knych w Sankt Petersburga, Mi??ska, Lwowa i Wroc??awia) i prowadz?cych mi?dzynarodowych warsztat??w plastycznych, kt??re od 1995 roku odbywaj? si? w Krzy??owej. Mied?? w Domku Miedziorytnika - wszystko si? zgadza. Get si? u??miecha. Wystawie towarzyszy katalog.
Wystawa b?dzie czynna do ko??ca listopada 2013

"Wiera Jahoudzik - Bia??oru??. Projektowanie graficzne"
19 listopada (wtorek) 2013 o godzinie 17.00 w Domku Miedziorytnika, ul. ??w. Miko??aja 1, we Wroc??awiu zostanie otwarta wystawa inauguruj?ca "Festiwal Niezale??nej Kultury Bia??oruskiej we Wroc??awiu". Swoje prace zaprezentuje Wiera Jahoudzik, absolwentka grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Mi??sku.
Jej dorobek artystyczny jest imponuj?cy. Bra??a udzia?? w wielu wystawach na ca??ym ??wiecie, jest artystk? aktywn?, regularnie bierze udzia?? w konkursach plastycznych, plenerach, warsztatach i festiwalach sztuki. Interesuj?cym szczeg????em z jej biografii artystycznej jest fakt, ??e wszystkie swoje wystawy indywidualne mia??a w Polsce, pierwsz? w Krzy??owej, dwie nast?pne we Wroc??awiu a ostatni? w Warszawie. W 2012 roku otrzyma??a stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ??Gaude Polonia?, kt??re odby??o si? na Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie.
Zajmuje si? grafik? warsztatow?, malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym. Znakomit? baz? dla jej sztuki stanowi rysunek, kt??ry w Pa??stwowej Akademii Sztuk Pi?knych w Mi??sku jest na znakomitym poziomie. Wiera Jahoudzik jeszcze w czasie studi??w odnalaz??a sw??j niepowtarzalny j?zyk przekazu, wyj?tkowo subtelny, bardzo przemy??lany i perfekcyjnie realizowany.
Wyj?tkowo??? tej artystki polega tak??e na jej niezwykle uwa??nym studiowaniu temat??w, o kt??rych opowiada w swojej sztuce. Jest osob? oczytan?, znaj?c? wiele j?zyk??w, otwart? na ??wiat i ludzi. Jest artystk? europejsk?.
Wystawie towarzyszy katalog.

Spotkanie Wiery Jahoudzik ze studentami ASP we Wroc??awiu
20 listopada (??roda) o godzinie 17.00 na ASP we Wroc??awiu odb?dzie si? spotkanie artystki ze studentami na temat projektowania graficznego, ilustracji , projektowania ksi???ek. Zapraszam wszystkich ch?tnych do ???cznika na ul. Garncarskiej na III pi?tro. Wej??cie przez dziedziniec akademii lub przez furtk? od stron? Wzg??rza Polskiego.

zapraszam serdecznie
marekStanielewicz
  • 11.11.2013