Polish Printmaking

26.07.2012

V Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2012

5 Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku

Rysunek to spontaniczny, intuicyjny zapis w??asnych emocji, dotkni─?cie dozna?? w fazie ich stawania si─?, kiedy odczucia i ich zapis staj─? si─? jedno??ci─?.

Konkurs stawia zasadnicze pytanie skierowane do tw??rc??w, pytanie o zaufanie do rudymentarnych artystycznych dzia??a??, o to, czym dla nich w artystycznej praktyce jest rysunek. R????norodno??─? autonomicznych dzie?? stanowi najwi─?ksz─? warto??─? i jest najlepszym ??wiadectwem ??ywotno??ci rysunku. Gest wydobywaj─?cy si─? z chaosu dozna?? i znak??w, co wa??ne gest, od kt??rego rozpoczyna si─? porz─?dkowanie ??wiata.

Oczekujemy, ??e na konkurs nap??yn─? r??wnie?? artystyczne wypowiedzi wysmakowane formalnie, precyzyjne, wystudiowane, wykorzystuj─?ce ca??y zestaw w??a??ciwych rysunkowi ??rodk??w wyrazu. Zale??y nam na zaakcentowaniu autonomiczno??ci rysunku, stanowi─?cego samowystarczaln─?, pe??n─? i sko??czon─? form─? artystycznej wypowiedzi.

Rusza pi─?ta edycja Mi─?dzynarodowego Konkursu Rysunku . W bie??─?cym roku, podobnie jak wcze??niej, zale??y nam na przegl─?dzie dzie?? rysunkowych ostatnich lat z najszerszym uwzgl─?dnieniem wszelkich postaw i tendencji tw??rczych, najlepszych osi─?gni─?─? i poszukiwa?? w tej dziedzinie. Do udzia??u w konkursie zach─?camy zar??wno m??odych, pocz─?tkuj─?cych tw??rc??w, jak i uznanych, dojrza??ych artyst??w.

V Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2012 organizuje Akademia Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta dzi─?ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorz─?du Wroc??awia i Urz─?du Marsza??kowskiego Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego .

Zwyci─?zcy konkursu otrzymaj─? nast─?puj─?ce nagrody:

GRAND PRIX MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25000 z??
I WIELE INNYCH

Wystawa pokonkursowa prezentowana b─?dzie w salach Muzeum Architektury we Wroc??awiu od 12 grudnia 2012 r. do 10 lutego 2013 r.

Wystawa V MKR w latach 2013-2014 b─?dzie pokazywana w presti??owych galeriach Dolnego ??l─?ska, Polski i za granic─?.

REGULAMIN ORAZ KARTA ZG?üOSZENIOWA DO POBRANIA ZE STRONY
WWW.MKR.WROCLAW.PL

ZAPRASZAMY DO UDZIA?üU!

Zapraszamy r??wnie?? na stron─? konkursu na FacebookÔ??u Ô?? www.facebook.com/mkrwroclaw
  • 26.07.2012