Polish Printmaking

22.01.2014

VI GRAFICZNY BIAŁYSTOK 2013

VI GRAFICZNY BIAŁYSTOK 2013

To już szósta edycja projektu organizowanego od 2007 roku przez Katedrę Sztuki WA PB i kilka najważniejszych białostockich instytucji kultury. Ma charakter wędrujący - od godz. 16:30 kolejno cztery wystawy, w czterech różnych punktach Białegostoku, otwierane jednego dnia. W programie: kilkaset prac graficznych, do tego na koniec wieczoru koncert. Wszystko to w czwartek 12 grudnia 2013 w ramach imprezy artystycznej "Graficzny Białystok" . Wystawy trwają do 6 stycznia 2014.

Patronat honorowy: Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków.

VI GRAFICZNY BIAŁYSTOK 2013
Otwarcie 12.12.2013

16:30
„GRAFIKA.OSTRAWA.CZ – Albert Janáček Ovčáček Sibinský”.
Prezentacja grafików-pedagogów z Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego Galeria SPODKI, WOAK, ul. Św. Rocha 14

17:20
„biaŁÓDŹstok”.

Wystawa pedagogów i studentów Katedry Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Hala Wydziału Architektury PB, ul. O. Sosnowskiego 11

18:20 „GRAFIKA Paweł Kwiatkowski”.

Wystawa łódzkiego grafika pochodzącego z Tykocina
Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2

19:00
„Mazurek Mazurek”.

Wystawa Grzegorza i Lecha Mazurków z Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
Mała Galeria BOK, Forum, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5

20:00
Koncert PRENTY Rasz-Kucz-Kwiatkowski „LUTOSLAVIA”.
Fama/Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5 (bilety)

Graficzny Białystok dzisiaj.

Projekt Graficzny Białystok ma już siedem lat i szóstą odsłonę. Jak zwykle w grudniu prezentowanych jest kilka dużych wystaw dobrej grafiki, okraszanych na zakończenie ruchomym obrazem lub muzyką na żywo. Bardzo odpowiednie jest tu użyte powyżej określenie „odsłona”, ponieważ kulminacja - dzień kilku kolejnych wernisaży - jest podsumowaniem długiej pracy, nie tylko mierzonej miarą minionego roku, lecz wielu lat przeróżnych aktywności na wielu polach, z których może powstać to, co ostatecznie udaje się udostępnić odbiorcom w ostatnim miesiącu roku. Polska grafika artystyczna przez ostatnie półwiecze, a szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu zdobyła niekłamane uznanie w świecie i całkiem pewnie zasłużony prymat. Na ten fakt nie złożyły się działania instytucjonalne na różnych poziomach, promocja czy reklama, jest to przede wszystkim zasługą samych artystów – dzięki ich talentom i pracowitości, dzięki jakości warsztatu oraz aktualności przekazu ich sztuki stało się jak się stało. Środowisko grafików stale się konsoliduje - kilka razy w roku jest szansa na spotkania – dzięki konferencjom środowiskowym i naukowym, wystawom grupowym czy indywidualnym, spotkaniom grafików: formalnym (jak na przykład w Białowieży) i nieformalnym. Znamy się wszyscy coraz lepiej, coraz aktywniej działamy w przedsięwzięciach lokalnych, jak i, wspólnie, w tych o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym. Graficzny Białystok jest obecnie w pierwszej piątce imprez graficznych w kraju (jeśli uwzględnić skalę prezentacji) - z Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, liderem światowym, współpracujemy od trzeciej edycji GB 2009. Białostocki projekt paradoksalnie lepiej jest postrzegany z zewnątrz, ,,na własnym podwórku” często jest ignorowany lub pomijany milczeniem (większość mediów) – jednak przez lata zdobył i ma swoją wierną publiczność. Jest na pewno ewenementem pod względem częstotliwości prezentacji – większość pokazów na świecie odbywa się w formułach biennale lub triennale, czyli co dwa, trzy lata – odrabiamy corocznie wieloletnie zaległości, uprawiając (jak nazwałem prezentację dotyczącą projektu GB na konferencji „Polish Printmaking” w Dłużewie) „graficzną orkę na podlaskim ugorze”.

Ubiegły rok rozpoczął się trwającymi wciąż od grudnia prezentacjami V edycji Graficznego Białegostoku – „Marek Basiul, Marcin Białas” w Galerii Spodki i „Białowieskie Spotkania Grafików 2008-2012” w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (jakby ktoś nie był świadom – po zakończeniu wystaw jest równie dużo pracy, jak przed ich rozpoczęciem). Już w styczniu została przygotowana i otwarta wystawa „Tomasz Kukawski, Andrzej Dworakowski, Waldemar Regucki – wystawa grafiki wykładowców Katedry Sztuki WA PB” w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Warszawie jako owoc współpracy zadzierzgniętej kilka lat wcześniej. Na finisażu wystawy odbyło się spotkanie z autorami, gdzie pokazano prezentacje autorskie oraz prezentację GB. 6 marca odbył się wernisaż grafik Tomasz M. Kukawskiego w Galerii 144 GRAFIKI na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, po którym na spotkaniu w Pracowni Technik Łączonych przedstawione zostały dwie prezentacje: autorska oraz „Graficzny Białystok 2007-2012” (wtedy też kiełkował pomysł obecnej łódzkiej prezentacji w Białymstoku). Eksponowany w kwietniu w Galerii KORIDOR „Białystok w Ostravĕ. Regucki, Kukawski, Benedysiuk, Dworakowski, Toczydłowska” (z roboczą wizytą przedstawicieli Katedry Sztuki) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie w Czechach zaowocował kolejnymi etapami współpracy: uczestnictwem trójki czeskich wykładowców w Białowieskich Spotkaniach Grafików we wrześniu, wystawą grafik studenckich z 14Pracowni14 z Białegostoku oraz grudniową wystawą „GRAFIKA.OSTRAWA.CZ – Albert, Janáček, Ovčáček, Sibinský” w Białymstoku. Od 9 do 19 września trwały w Białowieży kolejne Białowieskie Spotkania Grafików, jak co roku otwierane wystawą ubiegłorocznych uczestników zaprezentowaną w Galerii OBOK. Dzięki staraniom niezastąpionego inicjatora i „dobrego ducha” spotkań, Jerzego Hermanowicza, prezentacja miała kolejną odsłonę w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej w Białymstoku w październiku. Wypada nadmienić, iż wcześniej lub w tym okresie działo się też sporo, m. in.: Katedra Sztuki wydała monograficzny album „Światło” Janusza Debisa, wieloletniego kierownika Katedry; Andrzej Dworakowski otrzymał pierwszą nagrodę za scenografię do spektaklu „Bruno Schulz – historia występnej wyobraźni” wystawianego przez Teatr Lalki i Aktora PINOKIO w Łodzi, na Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, Festiwalu Scenografów i Kostiumologów; Tomasz M. Kukawski prezentował swe prace na światowych wystawach w Tajlandii, Portugalii, Austrii, uczestniczył również czynnie w konferencjach graficznych w: Luboradowie, Dłużewie i Lublinie; Bernadetta Benedysiuk zaproszona (po uczestnictwie w International Print Biennial w Shenzen) na rezydencję artystyczną, spędziła miesiąc w Guanlan Original Printmaking Base w Chinach pracując w technice drzeworytu; doktoraty obronili pracownicy Katedry Sztuki: Andrzej Bronikowski na ASP w Krakowie i Marek Świrydowicz na ASP w Warszawie – po odpowiednich prezentacjach i wystawach; stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku realizowała Magda Toczydłowska-Talarczyk. Ten projekt miał finał w postaci świetnie odbieranej autorskiej wystawy „Co licho za piecem szepce” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Waldemar Regucki zaprezentował w końcu listopada „Cynografy 2013” w Galerii N’69/Fundacji Artbarbakan w Warszawie jako finalizację swej habilitacji.

Projekt Graficzny Białystok ma wciąż niewykorzystany potencjał, chęć ewoluowania i rozwoju w imprezę kulturalną wielkiego formatu o zasięgu międzynarodowym. Na ostatnim spotkaniu mieszkańców Białegostoku z Prezydentem Miasta zastanawiano się, jak nasze miasto promować na zewnątrz, a my mamy gotową, już prestiżową propozycję, nie mogącą wyjść poza dotychczasowe ramy tylko przez brak finansowania i promocji. Warto się przyjrzeć, jak niektóre wcześniej całkowicie nieznane miasta na świecie funkcjonują wizerunkowo tylko dzięki ważnym i wartościowym działaniom w sferze kultury wysokiej, ale w otwarciu na cały świat. Takie możliwości są, może warto je wykorzystać i zbudować pewną markę dla naszego miasta.

Tomasz M. KukawskiO Katedrze Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

W 1975 roku przy Politechnice Białostockiej powstaje Instytut Architektury, którego celem jest złagodzenie deficytu architektów i urbanistów na tere­nie województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. W ramach Instytutu powstaje Zakład Rysunku i Architektury Wnętrz prowadzony przez dr Idziego Łukaszewicza. W roku 1981 Instytut zostaje przekształcony w Wydział Architektury, a Zakład przemianowany na Katedrę Rysunku, Ma­larstwa, Rzeźby i Architektury Wnętrz. Kierownictwo obejmuje wówczas Janusz Debis, obecnie emerytowany profesor PB. W roku 1998 powstaje drugi kierunek – Architektura Wnętrz. Rozwój naukowy i dydaktyczny pracowników pozwala w roku 2007 otworzyć kolejny kierunek – Grafika, a Katedrę prze­mianować w 2009-2010 na Katedrę Sztuki. Obecnie pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich trzech kierunkach. Trzon dydaktyczny stanowią absolwenci: ASP w Warszawie, ASP we Wrocławiu, ASP w Gdańsku, ASP w Krakowie, UMK w Toruniu i UMCS w Lublinie. Obecna kadra dydaktyczna to: prof. Andrzej Dworakowski, prof. Janusz Debis, prof. Tomasz M. Kukawski, dr hab. Krzysztof Jakubowski, dr Grzegorz Łoś, dr Waldemar Regucki, dr Elena Dąbrowska, dr Tadeusz Nieścier, dr Marek Świrydowicz, dr Andrzej Bronikowski, mgr Bogdan Suprun , mgr Urszula Gireń, mgr Magdalena Toczydłowska-Talarczyk, mgr Katarzyna Zabłocka, laborant mgr Bernadetta Benedysiuk, laborant Krzysztof Roszkowski.

Kierunek Grafika w formie studiów stacjonarnych I stopnia jest pierwszym na Podlasiu kierunkiem artystycznym kształcącym i przygotowującym ab­solwentów do dalszych studiów. Katedra Sztuki poza działalnością dydaktyczną od siedmiu lat jest organizatorem Białowieskich Spotkań Graficznych dla nauczycieli akademickich związanych z działalnością artystyczną. Są one cząstką dużego projektu GRAFICZNY BIAŁYSTOK ukazującego dokonania polskiej i światowej grafiki – sześć edycji, wliczając obecną (26 wystaw, około 1500 wyeksponowanych prac, ponad 450 artystów) w latach: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. Cztery ostatnie edycje z uwagi na swoją rangę i poziom znalazły się w programie Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dokonania wystawiennicze Katedry i ich po­szczególnych twórców poszerzają ofertę kulturalną regionu i tworzą miejsce dla kreatywnych działań młodych ludzi.

Andrzej Dworakowski
  • 22.01.2014