Polish Printmaking

22.01.2014

VI GRAFICZNY BIA?üYSTOK 2013

VI GRAFICZNY BIA?üYSTOK 2013

To ju?? sz??sta edycja projektu organizowanego od 2007 roku przez Katedr─? Sztuki WA PB i kilka najwa??niejszych bia??ostockich instytucji kultury. Ma charakter w─?druj─?cy - od godz. 16:30 kolejno cztery wystawy, w czterech r????nych punktach Bia??egostoku, otwierane jednego dnia. W programie: kilkaset prac graficznych, do tego na koniec wieczoru koncert. Wszystko to w czwartek 12 grudnia 2013 w ramach imprezy artystycznej "Graficzny Bia??ystok" . Wystawy trwaj─? do 6 stycznia 2014.

Patronat honorowy: Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki - Krak??w.

VI GRAFICZNY BIA?üYSTOK 2013
Otwarcie 12.12.2013

16:30
Ô??GRAFIKA.OSTRAWA.CZ Ô?? Albert Jan??─Źek Ov─Ź??─Źek Sibinsk??Ô?Ł.
Prezentacja grafik??w-pedagog??w z Katedry Grafiki i Rysunku Wydzia??u Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego Galeria SPODKI, WOAK, ul. ??w. Rocha 14

17:20
Ô??bia?ü??D?ÜstokÔ?Ł.

Wystawa pedagog??w i student??w Katedry Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pi─?knych im. W??. Strzemi??skiego w ?üodzi
Hala Wydzia??u Architektury PB, ul. O. Sosnowskiego 11

18:20 Ô??GRAFIKA Pawe?? KwiatkowskiÔ?Ł.

Wystawa ????dzkiego grafika pochodz─?cego z Tykocina
Galeria im. Sle??dzi??skich, ul. Legionowa 2

19:00
Ô??Mazurek MazurekÔ?Ł.

Wystawa Grzegorza i Lecha Mazurk??w z Wydzia??u Artystycznego UMCS w Lublinie
Ma??a Galeria BOK, Forum, Bia??ostocki O??rodek Kultury, ul. Legionowa 5

20:00
Koncert PRENTY Rasz-Kucz-Kwiatkowski Ô??LUTOSLAVIAÔ?Ł.
Fama/Bia??ostocki O??rodek Kultury, ul. Legionowa 5 (bilety)

Graficzny Bia??ystok dzisiaj.

Projekt Graficzny Bia??ystok ma ju?? siedem lat i sz??st─? ods??on─?. Jak zwykle w grudniu prezentowanych jest kilka du??ych wystaw dobrej grafiki, okraszanych na zako??czenie ruchomym obrazem lub muzyk─? na ??ywo. Bardzo odpowiednie jest tu u??yte powy??ej okre??lenie Ô??ods??onaÔ?Ł, poniewa?? kulminacja - dzie?? kilku kolejnych wernisa??y - jest podsumowaniem d??ugiej pracy, nie tylko mierzonej miar─? minionego roku, lecz wielu lat przer????nych aktywno??ci na wielu polach, z kt??rych mo??e powsta─? to, co ostatecznie udaje si─? udost─?pni─? odbiorcom w ostatnim miesi─?cu roku. Polska grafika artystyczna przez ostatnie p????wiecze, a szczeg??lnie w ostatnim dziesi─?cioleciu zdoby??a niek??amane uznanie w ??wiecie i ca??kiem pewnie zas??u??ony prymat. Na ten fakt nie z??o??y??y si─? dzia??ania instytucjonalne na r????nych poziomach, promocja czy reklama, jest to przede wszystkim zas??ug─? samych artyst??w Ô?? dzi─?ki ich talentom i pracowito??ci, dzi─?ki jako??ci warsztatu oraz aktualno??ci przekazu ich sztuki sta??o si─? jak si─? sta??o. ??rodowisko grafik??w stale si─? konsoliduje - kilka razy w roku jest szansa na spotkania Ô?? dzi─?ki konferencjom ??rodowiskowym i naukowym, wystawom grupowym czy indywidualnym, spotkaniom grafik??w: formalnym (jak na przyk??ad w Bia??owie??y) i nieformalnym. Znamy si─? wszyscy coraz lepiej, coraz aktywniej dzia??amy w przedsi─?wzi─?ciach lokalnych, jak i, wsp??lnie, w tych o zasi─?gu og??lnopolskim czy mi─?dzynarodowym. Graficzny Bia??ystok jest obecnie w pierwszej pi─?tce imprez graficznych w kraju (je??li uwzgl─?dni─? skal─? prezentacji) - z Mi─?dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, liderem ??wiatowym, wsp????pracujemy od trzeciej edycji GB 2009. Bia??ostocki projekt paradoksalnie lepiej jest postrzegany z zewn─?trz, ,,na w??asnym podw??rkuÔ?Ł cz─?sto jest ignorowany lub pomijany milczeniem (wi─?kszo??─? medi??w) Ô?? jednak przez lata zdoby?? i ma swoj─? wiern─? publiczno??─?. Jest na pewno ewenementem pod wzgl─?dem cz─?stotliwo??ci prezentacji Ô?? wi─?kszo??─? pokaz??w na ??wiecie odbywa si─? w formu??ach biennale lub triennale, czyli co dwa, trzy lata Ô?? odrabiamy corocznie wieloletnie zaleg??o??ci, uprawiaj─?c (jak nazwa??em prezentacj─? dotycz─?c─? projektu GB na konferencji Ô??Polish PrintmakingÔ?Ł w D??u??ewie) Ô??graficzn─? ork─? na podlaskim ugorzeÔ?Ł.

Ubieg??y rok rozpocz─??? si─? trwaj─?cymi wci─??? od grudnia prezentacjami V edycji Graficznego Bia??egostoku Ô?? Ô??Marek Basiul, Marcin Bia??asÔ?Ł w Galerii Spodki i Ô??Bia??owieskie Spotkania Grafik??w 2008-2012Ô?Ł w Muzeum Podlaskim w Bia??ymstoku (jakby kto?? nie by?? ??wiadom Ô?? po zako??czeniu wystaw jest r??wnie du??o pracy, jak przed ich rozpocz─?ciem). Ju?? w styczniu zosta??a przygotowana i otwarta wystawa Ô??Tomasz Kukawski, Andrzej Dworakowski, Waldemar Regucki Ô?? wystawa grafiki wyk??adowc??w Katedry Sztuki WA PBÔ?Ł w Polsko-Japo??skiej Wy??szej Szkole Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Medi??w w Warszawie jako owoc wsp????pracy zadzierzgni─?tej kilka lat wcze??niej. Na finisa??u wystawy odby??o si─? spotkanie z autorami, gdzie pokazano prezentacje autorskie oraz prezentacj─? GB. 6 marca odby?? si─? wernisa?? grafik Tomasz M. Kukawskiego w Galerii 144 GRAFIKI na Akademii Sztuk Pi─?knych im. W??. Strzemi??skiego w ?üodzi, po kt??rym na spotkaniu w Pracowni Technik ?ü─?czonych przedstawione zosta??y dwie prezentacje: autorska oraz Ô??Graficzny Bia??ystok 2007-2012Ô?Ł (wtedy te?? kie??kowa?? pomys?? obecnej ????dzkiej prezentacji w Bia??ymstoku). Eksponowany w kwietniu w Galerii KORIDOR Ô??Bia??ystok w Ostrav─?. Regucki, Kukawski, Benedysiuk, Dworakowski, Toczyd??owskaÔ?Ł (z robocz─? wizyt─? przedstawicieli Katedry Sztuki) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie w Czechach zaowocowa?? kolejnymi etapami wsp????pracy: uczestnictwem tr??jki czeskich wyk??adowc??w w Bia??owieskich Spotkaniach Grafik??w we wrze??niu, wystaw─? grafik studenckich z 14Pracowni14 z Bia??egostoku oraz grudniow─? wystaw─? Ô??GRAFIKA.OSTRAWA.CZ Ô?? Albert, Jan??─Źek, Ov─Ź??─Źek, Sibinsk??Ô?Ł w Bia??ymstoku. Od 9 do 19 wrze??nia trwa??y w Bia??owie??y kolejne Bia??owieskie Spotkania Grafik??w, jak co roku otwierane wystaw─? ubieg??orocznych uczestnik??w zaprezentowan─? w Galerii OBOK. Dzi─?ki staraniom niezast─?pionego inicjatora i Ô??dobrego duchaÔ?Ł spotka??, Jerzego Hermanowicza, prezentacja mia??a kolejn─? ods??on─? w Centrum Nowoczesnego Kszta??cenia Politechniki Bia??ostockiej w Bia??ymstoku w pa??dzierniku. Wypada nadmieni─?, i?? wcze??niej lub w tym okresie dzia??o si─? te?? sporo, m. in.: Katedra Sztuki wyda??a monograficzny album Ô????wiat??oÔ?Ł Janusza Debisa, wieloletniego kierownika Katedry; Andrzej Dworakowski otrzyma?? pierwsz─? nagrod─? za scenografi─? do spektaklu Ô??Bruno Schulz Ô?? historia wyst─?pnej wyobra??niÔ?Ł wystawianego przez Teatr Lalki i Aktora PINOKIO w ?üodzi, na Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, Festiwalu Scenograf??w i Kostiumolog??w; Tomasz M. Kukawski prezentowa?? swe prace na ??wiatowych wystawach w Tajlandii, Portugalii, Austrii, uczestniczy?? r??wnie?? czynnie w konferencjach graficznych w: Luboradowie, D??u??ewie i Lublinie; Bernadetta Benedysiuk zaproszona (po uczestnictwie w International Print Biennial w Shenzen) na rezydencj─? artystyczn─?, sp─?dzi??a miesi─?c w Guanlan Original Printmaking Base w Chinach pracuj─?c w technice drzeworytu; doktoraty obronili pracownicy Katedry Sztuki: Andrzej Bronikowski na ASP w Krakowie i Marek ??wirydowicz na ASP w Warszawie Ô?? po odpowiednich prezentacjach i wystawach; stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Bia??egostoku realizowa??a Magda Toczyd??owska-Talarczyk. Ten projekt mia?? fina?? w postaci ??wietnie odbieranej autorskiej wystawy Ô??Co licho za piecem szepceÔ?Ł w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia??ymstoku. Waldemar Regucki zaprezentowa?? w ko??cu listopada Ô??Cynografy 2013Ô?Ł w Galerii NÔ??69/Fundacji Artbarbakan w Warszawie jako finalizacj─? swej habilitacji.

Projekt Graficzny Bia??ystok ma wci─??? niewykorzystany potencja??, ch─?─? ewoluowania i rozwoju w imprez─? kulturaln─? wielkiego formatu o zasi─?gu mi─?dzynarodowym. Na ostatnim spotkaniu mieszka??c??w Bia??egostoku z Prezydentem Miasta zastanawiano si─?, jak nasze miasto promowa─? na zewn─?trz, a my mamy gotow─?, ju?? presti??ow─? propozycj─?, nie mog─?c─? wyj??─? poza dotychczasowe ramy tylko przez brak finansowania i promocji. Warto si─? przyjrze─?, jak niekt??re wcze??niej ca??kowicie nieznane miasta na ??wiecie funkcjonuj─? wizerunkowo tylko dzi─?ki wa??nym i warto??ciowym dzia??aniom w sferze kultury wysokiej, ale w otwarciu na ca??y ??wiat. Takie mo??liwo??ci s─?, mo??e warto je wykorzysta─? i zbudowa─? pewn─? mark─? dla naszego miasta.

Tomasz M. KukawskiO Katedrze Sztuki Wydzia??u Architektury Politechniki Bia??ostockiej

W 1975 roku przy Politechnice Bia??ostockiej powstaje Instytut Architektury, kt??rego celem jest z??agodzenie deficytu architekt??w i urbanist??w na tere┬şnie wojew??dztw bia??ostockiego, ??om??y??skiego i suwalskiego. W ramach Instytutu powstaje Zak??ad Rysunku i Architektury Wn─?trz prowadzony przez dr Idziego ?üukaszewicza. W roku 1981 Instytut zostaje przekszta??cony w Wydzia?? Architektury, a Zak??ad przemianowany na Katedr─? Rysunku, Ma┬şlarstwa, Rze??by i Architektury Wn─?trz. Kierownictwo obejmuje w??wczas Janusz Debis, obecnie emerytowany profesor PB. W roku 1998 powstaje drugi kierunek Ô?? Architektura Wn─?trz. Rozw??j naukowy i dydaktyczny pracownik??w pozwala w roku 2007 otworzy─? kolejny kierunek Ô?? Grafika, a Katedr─? prze┬şmianowa─? w 2009-2010 na Katedr─? Sztuki. Obecnie pracownicy Katedry prowadz─? zaj─?cia na wszystkich trzech kierunkach. Trzon dydaktyczny stanowi─? absolwenci: ASP w Warszawie, ASP we Wroc??awiu, ASP w Gda??sku, ASP w Krakowie, UMK w Toruniu i UMCS w Lublinie. Obecna kadra dydaktyczna to: prof. Andrzej Dworakowski, prof. Janusz Debis, prof. Tomasz M. Kukawski, dr hab. Krzysztof Jakubowski, dr Grzegorz ?üo??, dr Waldemar Regucki, dr Elena D─?browska, dr Tadeusz Nie??cier, dr Marek ??wirydowicz, dr Andrzej Bronikowski, mgr Bogdan Suprun , mgr Urszula Gire??, mgr Magdalena Toczyd??owska-Talarczyk, mgr Katarzyna Zab??ocka, laborant mgr Bernadetta Benedysiuk, laborant Krzysztof Roszkowski.

Kierunek Grafika w formie studi??w stacjonarnych I stopnia jest pierwszym na Podlasiu kierunkiem artystycznym kszta??c─?cym i przygotowuj─?cym ab┬şsolwent??w do dalszych studi??w. Katedra Sztuki poza dzia??alno??ci─? dydaktyczn─? od siedmiu lat jest organizatorem Bia??owieskich Spotka?? Graficznych dla nauczycieli akademickich zwi─?zanych z dzia??alno??ci─? artystyczn─?. S─? one cz─?stk─? du??ego projektu GRAFICZNY BIA?üYSTOK ukazuj─?cego dokonania polskiej i ??wiatowej grafiki Ô?? sze??─? edycji, wliczaj─?c obecn─? (26 wystaw, oko??o 1500 wyeksponowanych prac, ponad 450 artyst??w) w latach: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. Cztery ostatnie edycje z uwagi na swoj─? rang─? i poziom znalaz??y si─? w programie Mi─?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dokonania wystawiennicze Katedry i ich po┬şszczeg??lnych tw??rc??w poszerzaj─? ofert─? kulturaln─? regionu i tworz─? miejsce dla kreatywnych dzia??a?? m??odych ludzi.

Andrzej Dworakowski
  • 22.01.2014