Polish Printmaking

16.05.2009

Wiwisekcja

Wiwisekcja

"Wiwisekcja"
wystawa grafik Anny Czech i Anny Dopiera??y
galeria: Atelier Presse Papier
73, rue St-Antoine
Trois-Rivi?res, Qc  G9A 2J2
Canada
29 maja-28 czerwca 2009

Wiwisekcja, wystawa Anny Czech, studentki V roku ASP w Katowicach (Polska) i Anny Dopiera??y, tegorocznej absolwentki tej uczelni. Prezentowane przez nas prace powsta??y w pracowni druku wkl?s??ego, kt??ry obie wybra??y??my jako specjalizacj?. Tworzenie prac graficznych jest dla nas procesem bardzo osobistym. Kto?? powiedzia?? ??e " Sztuka jest niezwykle wa??na, bo upami?tnia pory roku duszy". Ka??da z naszych prac, cho? mo??e nie w bezpo??redni spos??b, jest dla nas zapisem nie tylko zmaga?? z materi? plastyczn?, lecz tak??e emocjami, sytuacjami w ??yciu. Ca??kowicie uto??samiamy si? ze s??owami J. Pollocka ??e "obraz jest odkrywaniem samego siebie". Stanowi niejako przeniesienie ??ycia wewn?trznego na inny poziom bytu, gdzie zaczyna ono istnie? jako osobny byt, osobna historia. Jest to spos??b organizowania energii, pr??ba uciele??nienia nie??wiadomych cz?sto proces??w wewn?trznych.

Title of the exhibition Vivisection 
artist Anna Czech and Anna Dopiera??a
Date From 29 May to 28 June 2009 

??Vivisection? an exhibition by Anna Czech, fifth year student of Academy of Fine Arts in Katowice (Poland) and Anna Dopiera??a, this year's graduate. Art works which we present were made in intaglio's workroom which we both chose as an our speciality.

Creating of graphic's works is a very personal process to us. Someone said that ??Art is extremely import_ant because it commemorates our soul's seasons?. Each of our works, even if not in a direct way, is not only a record of our grappling with an art matter, but also grappling with emotions and everyday life's situations. We completely identify ourselves with J. Pollock's words that "Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is...". It is a certain transference of internal life on a different being's level, where it starts to exist as an separate being, separate history. It is a way of organizing energy, an attempt to embody unconscious internal processes.
  • 16.05.2009