Polish Printmaking

11.11.2010

Wsp????czesna Grafika Polska w Tianjin

Wsp????czesna Grafika Polska w Tianjin

20 pa??dziernika 2010 roku w Muzeum Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin (Chiny) zosta??a uroczy??cie otwarta wystawa pt.: "Wsp????czesna Grafika Polska". To najwi?ksza, jak dot?d, prezentacja wsp????czesnej grafiki polskiej za granic?. Ponad stu artyst??w wystawia prawie 300 prac. Kuratorem wystawy zosta?? prof. Christopher Nowicki. O stron? organizacyjn? zadba?? prof. Piotr Kielan. Obaj z wroc??awskiej ASP. Ze strony Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin pomocni byli rektor JiangLu i Michael Meng. Wystawa potrwa do 20 listopada 2010 roku. Wydarzenie to by??o mo??liwe dzi?ki wsparciu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Mickiewicza oraz Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin (TAFA).

"To wielkie, wa??ne dla polskich grafik??w wydarzenie. Kolekcja wsp????czesnej grafiki polskiej tej wielko??ci nie by??a nigdy wcze??niej prezentowana za granic?. To reprezentatywna prezentacja tego, co dzieje si? obecnie w polskiej grafice. Na wystawie pokazywane s? najnowsze druki polskich artyst??w", powiedzia?? prof. Christopher Nowicki - kurator wystawy.

Z Polski na otwarcie wystawy przybyli: dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN prof. Wiktor J?drzejec, J.M. Rektor Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu prof. Jacek Szewczyk, Porektor d/s ABN ASP we Wroc??awiu prof. Piotr Kielan - organizator wystawy, prof. Christopher Nowicki - kurator, prof. Pawe?? Fr?ckiewicz, prof. Przemys??aw Tyszkiewicz - wszyscy z ASP we Wroc??awiu, prof. Miros??aw Paw??owski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. Andrzej W?c??awski z Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie i dr Zdzis??aw Mackiewicz z Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu.The Contemporary Polish Printmaking Exhibition had a spectacular opening in Tianjin, China on October 20th, 2010 at the Tianjin Academy of Fine Art, Museum Gallery. It is the largest exhibition of contemporary Polish graphics ever assembled with over 100 print artists represented by approximately 300 works.The show was curated by Prof. Christopher Nowicki and organized by Prof. Piotr Kielan of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art and Design in Wroclaw. TAFA President JiangLu and Michael Meng were indispensable as organizers from the Tianjin Academy of Fine Arts. The exhibition will run until November 20th, 2010. The event was sponsored by the Polish Minister of Culture and National Heritage, the Mickiewicz Institute and the Tianjin Academy of Fine Arts.

??This is a huge event for Polish printmakers. A collection this large of contemporary Polish prints has never been shown abroad. This exhibition is an accurate representation of what is happening today in Polish printmaking and includes the latest works by the Polish artists?, says Prof. Christopher Nowicki, Curator.

Polish visitors to the opening ceremony were; Prof. Wiktor J?drzejec Director of the Department of Art, Culture and Education in the Polish Ministry of Culture and National Heritage, Prof. Jacek Szewczyk Rector, Prof. Christopher Nowicki exhibition curator, Prof. Piotr Kielan exhibition organizer, Prof. Pawe?? Fr?ckiewicz and Prof. Przemys??aw Tyszkiewicz all of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wroc??aw, Prof. Miros??aw Paw??owski University of Art in Pozna??, Prof. Andrzej W?c??awski Academy of Fine Arts in Warsaw and Dr. Zdzis??aw Mackiewicz Nikolai Copernicus University, Department of Fine Arts in Toru??.
  • 11.11.2010