Polish Printmaking

08.06.2009

Wystawa "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA"

Wystawa pt.: "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA" to fotografia pami?tkowa ??rodowiska polskich profesor??w i asystuj?cych im pedagog??w na prze??omie wiek??w, w obliczu nieuchronnych wyzwa?? digitalizacji przed jakimi przyjdzie mu stan??...

W opozycji do popularnych ??rodk??w przekazu wizualnego, grafik? artystyczn? konstytuuje wyrafinowany ??wiat formy i tre??ci. Dzi?ki wykorzystywaniu technik i technologii wywiedzionych z klasycznego kanonu powielania obrazu, grafika warsztatowa wnosi do dorobku sztuki wiano w postaci druk??w na papierze lub innych pod??o??ach. Nierzadko s? to tak??e pe??noprzestrzenne obiekty lub dzie??a zamkni?te w formie zapisu cyfrowego. W szerszej perspektywie - grafika stanowi zbi??r zdefiniowanych procedur, kt??rych stosowanie s??u??y utrzymaniu jej sp??jno??ci etycznej i autonomii estetycznej. Ze studentami spotykaj? si? profesorowie, kt??rych autorytet wsp????tworzy ranga ich sztuki i do??wiadczenie w nauczaniu. Atrakcyjno??? grafiki bierze si? z ustawicznego wzbogacania i uaktualniania procedur warsztatowych. Istot? grafiki polskiej okre??la jako??? sztuki, jako??? - weryfikowana podczas licznych biennale, triennale i innych kwalifikowanych przegl?d??w w Polsce i za granic?. Fenomen witalno??ci dyscypliny polega na ustawicznym poszerzaniu pola dzia??ania o istotne dylematy wsp????czesno??ci. W grafice, podobnie jak wsz?dzie tam, gdzie opr??cz koncepcji, o ostatecznym rezultacie przedsi?wzi?cia artystycznego decyduj? szerokie kompetencje warsztatowe, koegzystencja do??wiadczenia, tradycji i nieskr?powanej woli eksperymentu wydaje si? g???boko uzasadniona. Myli??by si? jednak ten, kto uzna??by, ??e kadra dydaktyczna akademii to jedynie korpus u??ytecznych instruktor??w, dziel?cych si? ze studentami rutyn? zachowa?? warsztatowych. Transparentno??? warsztatu, stanowi?ca fundament dydaktyki, to tylko konieczne uzupe??nienie z??o??onego procesu wsp??lnego poszukiwania kszta??tu dzie??a.

W naszym modelu instytucjonalnym grafiki nie wyst?puje oficyna, pojmowana jako miejsce wytwarzania produktu zwanego grafik?. Infrastruktura grafiki warsztatowej w Polsce, po drugiej wojnie ??wiatowej, ulokowana zosta??a wy???cznie w odrodzonych i nowo powsta??ych uczelniach artystycznych.

Kluczowe s??owa:
grafika polska, sztuka i edukacja, papier, pe??noprzestrzenne obiekty, zapis cyfrowy, sp??jno??? etyczna, autonomia estetyczna, autorytet, do??wiadczenie, procedury warsztatowe, jako??? sztuki, fenomen, tradycja, koegzystencja, transparentno??? warsztatu, infrastruktura grafiki warsztatowej w Polsce, uczelnie artystyczne, wyzwania digitalizacji;

W wystawie udzia?? bior?:
Janusz Akermann ?? Gda??sk
Andrzej Marian Bartczak ?? ???d??
Andrzej Basaj ?? Wroc??aw
Andrzej Bobrowski ?? Pozna??
J??zef Budka ?? Katowice
Grzegorz Chojnacki ?? ???d??
Agnieszka Cie??li??ska ?? Kawecka ?? Warszawa
S??awomir ?wiek ?? ???d??
Mateusz D?browski ?? Warszawa
Ma??gorzata Dmitruk ?? Warszawa
Stefan Ficner ?? Pozna??
Pawe?? Fr?ckiewicz ?? Wroc??aw
Jacek Gaj ?? Krak??w
Dariusz Gajewski ?? Katowice
Zbigniew Gorlak ?? Gda??sk
Mariusz Gorzelak - Wroc??aw
Grzegorz Ha??derek ?? Katowice
Alina Jackiewicz ?? Kaczmarek ?? Gda??sk
Anna ?? Janusz ?? Strzy?? ?? Wroc??aw
Dariusz Kaca ?? ???d??
Stanis??aw Kluska ?? Katowice
Ra??a?? Kocha??ski - Warszawa
W??odzimierz Kotkowski ?? Krak??w
Piotr Lech ?? Lublin
Andrzej ?abuz ?? Katowice
Grzegorz D. Mazurek ?? Lublin
Bogdan Miga ?? Krak??w
Chris Nowicki ?? Wroc??aw
Grzegorz Nowicki ?? Pozna??
B??a??ej Ostoja - Lniski - Warszawa
Henryk O????g ?? Krak??w
Mariusz Pa??ka - Katowice
Miros??aw Paw??owski ?? Pozna??
S??awomir Plewko ?? Lublin
Adam Romaniuk ?? Katowice
Andrzej Smoczy??ski ?? ???d??
Jerzy Stanecki ?? ???d??
Agata St?pie?? ?? ???d??
Rafa?? Strent ?? Warszawa
Marcin Surzycki ?? Krak??w
Jacek Szewczyk ?? Wroc??aw
Jan Szmatloch ?? Katowice
Piotr Szurek ?? Pozna??
Krzysztof Szymanowicz ?? Lublin
Krzysztof Tomalski - Krak??w
Anna Trojanowska ?? Wroc??aw
Przemys??aw Tyszkiewicz ?? Wroc??aw
Ewa Walawska ?? Warszawa
Ma??gorzata Et-Ber Warlikowska ?? Wroc??aw
Witold Warzywoda ?? ???d??
Krzysztof Wawrzyniak ?? ???d??
Stanis??aw Wejman ?? Krak??w
Andrzej W?c??awski ?? Warszawa
Waldemar W?grzyn ?? Katowice
Ewa Zawadzka ?? Katowice
Roman ??ygulski - Krak??wThis exhibition: "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA" , "POLISH PRINTMAKING - ART & EDUCATION" is a memory picture that I have made of the community of polish professors and other tutors at the turn of the centuries in the face of the challenges of digitalization that are waiting for them...

As opposed to the popular means of visual expression, printmaking is constituted by a sophisticated world of forms and content. Owning the techniques and technologies derived from the classical canon of image copying, printmaking brings to art its own contribution in the shape of prints on paper or other carries. Quite often there are fully spatial objects of works contained in digital recording, too. In a board perspective - printmaking is a collection of accurately defined procedures, whose implementation helps preserving its ethical coherence and esthetic autonomy. Students receive instruction from professors, enjoy respect rooted in their art and their teaching experience. The attractiveness of graphics comes from constant enrichment and upgrading of the description of the workshop procedures. The importance of polish printmaking is determined by the quality of the art verified by numerous biennial and triennial as well as other kinds of reviews in Poland and abroad. The phenomenon of the discipline's vitality is connected with the fact of permanent extending the scope of activities by vital dilemas of the modern world. In printmaking, as in every field, in which the ultimate result of an artistic venture is determined not only by concept byt also broad workshop competences, the coexistence of experience and unlimited readiness to experiment seems to be justified. However, mistaken will be anyone who came to the conclusion that the academies' faculty members are merely a corps of useful instructors sharing their professional groove with students.

The transparency of the workshop beinig a basis of the didactic process is not more then an indisposable complement of a complex process of common search of the work's shape. In our institutional model of printmaking there is no publishing house intended to become a place, where a product called aristic print can be manufactured. The infrastructure of printmaking in Poland after the second world war was located exclusively in the revived and newlyfounded art academies.

Key words:
polish printmaking, art & education, paper, fully spatial objects, digital recording, ethical coherence, esthetic autonomy, respect, experience, workshop procedures, quality of the art, phenomenon, tradition, coexistence, transparency of the workshop, infrastructure of polish printmaking, art academies, challanges of digitalization;

Artists at the exhibition:
Janusz Akermann ?? Gda??sk
Andrzej Marian Bartczak ?? ???d??
Andrzej Basaj ?? Wroc??aw
Andrzej Bobrowski ?? Pozna??
J??zef Budka ?? Katowice
Grzegorz Chojnacki ?? ???d??
Agnieszka Cie??li??ska ?? Kawecka ?? Warszawa
S??awomir ?wiek ?? ???d??
Mateusz D?browski ?? Warszawa
Ma??gorzata Dmitruk ?? Warszawa
Stefan Ficner ?? Pozna??
Pawe?? Fr?ckiewicz ?? Wroc??aw
Jacek Gaj ?? Krak??w
Dariusz Gajewski ?? Katowice
Zbigniew Gorlak ?? Gda??sk
Mariusz Gorzelak - Wroc??aw
Grzegorz Ha??derek ?? Katowice
Alina Jackiewicz ?? Kaczmarek ?? Gda??sk
Anna ?? Janusz ?? Strzy?? ?? Wroc??aw
Dariusz Kaca ?? ???d??
Stanis??aw Kluska ?? Katowice
Ra??a?? Kocha??ski - Warszawa
W??odzimierz Kotkowski ?? Krak??w
Piotr Lech ?? Lublin
Andrzej ?abuz ?? Katowice
Grzegorz D. Mazurek ?? Lublin
Bogdan Miga ?? Krak??w
Chris Nowicki ?? Wroc??aw
Grzegorz Nowicki ?? Pozna??
B??a??ej Ostoja - Lniski - Warszawa
Henryk O????g ?? Krak??w
Mariusz Pa??ka - Katowice
Miros??aw Paw??owski ?? Pozna??
S??awomir Plewko ?? Lublin
Adam Romaniuk ?? Katowice
Andrzej Smoczy??ski ?? ???d??
Jerzy Stanecki ?? ???d??
Agata St?pie?? ?? ???d??
Rafa?? Strent ?? Warszawa
Marcin Surzycki ?? Krak??w
Jacek Szewczyk ?? Wroc??aw
Jan Szmatloch ?? Katowice
Piotr Szurek ?? Pozna??
Krzysztof Szymanowicz ?? Lublin
Krzysztof Tomalski - Krak??w
Anna Trojanowska ?? Wroc??aw
Przemys??aw Tyszkiewicz ?? Wroc??aw
Ewa Walawska ?? Warszawa
Ma??gorzata Et-Ber Warlikowska ?? Wroc??aw
Witold Warzywoda ?? ???d??
Krzysztof Wawrzyniak ?? ???d??
Stanis??aw Wejman ?? Krak??w
Andrzej W?c??awski ?? Warszawa
Waldemar W?grzyn ?? Katowice
Ewa Zawadzka ?? Katowice
Roman ??ygulski - Krak??w
  • 08.06.2009