Polish Printmaking

03.01.2010

Zmar?? Profesor Witold Skulicz

...

Z ogromnym ??alem zawiadamiamy, ??e w dniu 28 grudnia 2009 odszed?? od nas Prof. Witold Skulicz Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, niezwyk??y cz??owiek, wspania??y artysta, pedagog i organizator przedsi?wzi?? artystycznych o zasi?gu ??wiatowym rozs??awiaj?cych Krak??w i polsk? sztuk?.

Ostatnie po??egnanie Profesora Witolda Skulicza odb?dzie si? w czwartek 7 stycznia 2009 roku o godz. 13.00, w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zarz?d SMTG
Pracownicy Biura
Cz??onkowie SMTG

"
By?? jednym z najwy??ej cenionych krakowskich grafik??w, malarzy, a tak??e wieloletnim profesorem ASP, pomys??odawc? i inicjatorem Triennale Grafiki w Krakowie. W poniedzia??ek zmar?? w Krakowie Witold Skulicz.

Urodzi?? si? 12 lutego 1926 roku w Krakowie. W 1950 roku uzyska?? absolutorium na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pi?knych i przeni??s?? si? na Wydzia?? Grafiki, gdzie w 1954 roku uzyska?? dyplom z wyr????nieniem. W krakowskiej ASP pracowa?? od 1968 roku, a od 1980 r. przez dwie kadencje pe??ni?? funkcj? dziekana Wydzia??u Grafiki. Tam po kilku latach otrzyma?? tytu?? profesora zwyczajnego.

W 1960 roku Witold Skulicz zainicjowa?? powstanie Og??lnopolskiego Triennale Grafiki w Krakowie, kt??rego by?? pierwszym przewodnicz?cym. Sze??? lat p????niej impreza przekszta??cona zosta??a w Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki.

Skulicz by?? ponadto kuratorem kilkudziesi?ciu wystaw grafiki polskiej na ca??ym ??wiecie, bra?? udzia?? w jury selekcji i nagr??d wielu mi?dzynarodowych imprez. Jego prace prezentowano na 80 zbiorowych wystawach krajowych i mi?dzynarodowych oraz kilkudziesi?ciu wystawach autorskich, na sta??e zasilaj? te?? zbiory kilkunastu muze??w w Norwegii, Szwecji, Niemczech oraz najwa??niejszych ekspozycji w Polsce. Za swoj? dzia??alno??? artystyczn?, pedagogiczn? i promocj? sztuki otrzyma?? wiele wyr????nie?? i odznacze??.
"
?r??d??o: Gazeta Wyborcza Krak??w
  • 03.01.2010