Polish Printmaking

25.07.2009

Zmar?? wybitny artysta grafik prof. zw. Lucjan Mianowski

Lucjan Mianowski

Wczoraj, 23 lipca 2009 zmar?? wybitny artysta grafik prof. zw. Lucjan Mianowski z Wydzia??u Grafiki pozna??skiej ASP.

Pogr???eni w smutku koledzy i pedagodzy z Katedry Grafiki ASP w Poznaniu

Lucjan Mianowski urodzi?? si? 2 lutego 1933 roku w Strzemieszycach. W 1950 roku rozpoczyna studia w Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, gdzie w 1956 roku otrzymuje dyplom z wyr????nieniem. W 1959 roku otrzymuje Stypendium Rz?du Francuskiego na studia w Pary??u w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w pracowni litografii u prof. Pierre Clairin, gdzie studiuje w latach 1959/60 i 1963/64. W latach 1964/65 pobyt artystyczny w Skandynawii i w 1967 roku w Algierii i Francji. W roku akademickim 1964/65 zostaje powo??any na wyk??adowc? litografii w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1971 roku Laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki. W 1985 roku nagrodzony Krzy??em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor zwyczajny.

Wa??niejsze nagrody:
1955 Og??lnopolska Wystawa M??odej Plastyki, Warszawa, Arsena??, nagroda w dziale grafiki
1957 Mi?dzynarodowy Festiwal Humoru, W??ochy Bordighera, dyplom honorowy
1958 ??M??ode malarstwo, grafika i rze??ba?, Sopot, nagroda w dziedzinie malarstwa
1959, II Og??lnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku, Warszawa, wyr????nienie
1959 Nagroda plastyczna miasta Nowa Huta 1960 l Biennale Grafiki, Krak??w, wyr????nienie
1960 Srebrny Medal Towarzystwa Przyjaci???? Sztuk Pi?knych, Krak??w
1962 II Biennale Grafiki Krak??w ?? I nagroda
1972 Mi?dzynarodowe Biennale, Frechen, medal
1973 Nagroda Krytyki Plastycznej, Krak??w
1980 Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Krak??w, nagroda specjalna
1997 Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w ?? Prix-Europe wsp??lnie z Cezarym Paszkowskim

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum de Arte Moderna w Sao Paolo, Muzeum Sztuki Wsp????czesnej w Tokio, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, Library of Congress w Waszyngtonie, Bibliotheque Nationale w Pary??u, Albertina w Wiedniu i innych, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranic?.
  • 25.07.2009