Polish Printmaking

08.12.2014

Agata Gertchen RYCINY

Agata Gertchen RYCINY

Serdecznie zapraszam na otwarcie mojej wystawy zatytu??owanej "Ryciny" do Domku Miedziorytnika 9 grudnia (wtorek) o godzinie 19.00

Wystawa jest czynna od 6 grudnia 2014 do 17 stycznia 2015.

Domek Miedziorytnika
ul. ??wi?tego Miko??aja 1
Wroc??aw

https://www.facebook.com/events/1497333793888358/?pnref=story

Wystawa stanowi zapowied?? nowego cyklu zatytu??owanego ??Anatomia przedmiotu porzuconego". Jest to prze??omowy cykl w mojej tw??rczo??ci, gdy?? odchodz? w nim od grafiki monumentalnej na rzecz kameralnych rycin oraz eksploruj? techniki wykonywane na miedzi. Tytu??owe ryciny s? poniek?d ilustracjami do albumu anatomicznego, za pomoc? kt??rych rozk??adam dany przedmiot na czynniki pierwsze, badam go i buduj? schematy. Nadal interesuj? mnie przedmioty pospolite, zwyk??e, wype??niaj?ce nasz? codzienno???, a jednocze??nie zapomniane i niedbale rzucone w k?t ?? fascynuj? mnie sw? aur?, kt??ra jest odzwierciedleniem szarej rzeczywisto??ci. Ujmuje mnie w nich brak jakiejkolwiek kokieterii. Wed??ug Jolanty Brach-Czainy nie ka??da rzecz jest obiektem, lecz jedynie ta, kt??ra ma zdolno??? oddzia??ywania i koncentrowania na sobie uwagi. Id?c tym tropem sprawiam, i?? ??cierka staje si? egzystencjalnym konkretem.

Wy???ta, porzucona, beznadziejna w swym trwaniu ??cierka czeka na nasze potkni?cie. Dopiero gdy musimy usun?? skutki niezr?czno??ci si?gamy po ni? aby powyciera?, obmy?, usun?? plamy powsta??e z naszej winy. Daje nadziej? oczyszczenia, jednocze??nie budz?c odraz?, gdy?? ca??y brud bierze na siebie. Po raz kolejny zostaje porzucona ?? przesi?kni?ta brudem, ??mierdz?ca i obrzydliwa. Taka w??a??nie ??cierka sta??a si? dla mnie inspiracj?. Promieniuje i prowokuje mnie aby zyska? status przedmiotu nieupodlonego, ofiarowuje si? bezinteresownie. Jest to moim zdaniem paradoks, ??e codzienno??? ?? tak przecie?? konkretna i namacalna ?? jest jednocze??nie niezauwa??alna. Staram si? nie by? wobec tego bezrefleksyjna i uczyni? obiektem moich bada?? oraz graficznych rozwa??a?? niezauwa??alno???, zawieszenie w codzienno??ci rzeczy po??o??onej bardzo nisko w hierarchii przedmiot??w.

Agata Gertchen

www.agatagertchen.com
  • 08.12.2014