Polish Printmaking

prof. nzw. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

prof. nzw. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku wkl?s??ego

Urodzona w 1953 r. w Lublinie. Uko??czy??a studia w gda??skiej PWSSP, kierunek Malarstwo. Dyplom w 1979 roku.
Obecnie prowadzi Pracowni? Grafiki Artystycznej w Akademii Sztuk Pi?knych w Gda??sku.
Autorka 24 wystaw indywidualnych, uczestniczy??a w ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granic?. Jest laureatk? 32 nagr??d i wyr????nie?? w konkursach krajowych i mi?dzynarodowych.


Program pracowni:

Program pracowni obejmuje zagadnienia klasycznych technik metalowych, wkl?s??odrukowych: akwaforty, akwatinty, odprysku, mi?kkiego werniksu, suchej ig??y, mezzotinty oraz druku czarno - bia??ego i barwnego z jednej i wielu matryc.
Wzbogacanie wypowiedzi poprzez ???czenie kilku metod graficznych, stosowanie niekonwencjonalnych ??rodk??w technologicznych, przedruk??w, technik unikatowych i cyfrowych.
Celem kszta??cenia jest osi?gni?cie bieg??o??ci w stosowaniu klasycznych metod druku wkl?s??ego i wykorzystanie specyfiki warsztatu do swobodnego wyra??ania zamierze?? artystycznych. Program akcentuj?cy inwencj? tw??rcz? dostosowany jest do umiej?tno??ci studenta i pozwala na tworzenie w??asnych realizacji.