Polish Printmaking

prof. zw. Czes??aw Tumielewicz

prof. zw. Czes??aw Tumielewicz

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku wypuk??ego

Urodzony w 1942 w Lidzie w rodzinie ziemia??skiej. Studia w Poznaniu i Gda??sku w zakresie grafiki artystycznej, malarstwa i architektury.
W latach 1975 - 2000 prowadzi?? pracowni? litografii i linorytu. Obecnie kieruje pracowni? druku wypuk??ego.
W latach 1990 - 2002 sta?? na czele Katedry Grafiki Artystycznej w Gda??sku.
Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granic?. Bra?? udzia?? w ponad trzystu wystawach zbiorowych.
Laureat wielu nagr??d i wyr????nie??: stypendium Fundacji Ko??ciuszkowskiej w Nowym Jorku w 1981 roku, nagrody miasta Gda??ska w dziedzinie kultury w 1977 roku, I nagrody w Og??lnopolskiej Wystawie M??odej Sztuki w Sopocie w 1974 roku.


Program pracowni:

Poprzez mo??liwo??ci jakie daje technika druku wypuk??ego uzupe??niona o monotypi? wprowadzamy student??w rozpoczynaj?cych przygod? z grafik? zar??wno z macierzystego wydzia??u jak i kierunku malarstwa w arkana trudnej sztuki doskona??ego drukowania.
Szczeg??lnie interesuje nas domena linorytu barwnego oferowana studentom lat wy??szych, z kt??rymi zaj?cia prowadzimy w trybie indywidualnych konsultacji.


Credo:

Moje wszystkie programy nauczania zmierza??y w kierunku u??ycia barwy w grafice.
I my??l?, ??e to si? w du??ym stopniu uda??o.