Polish Printmaking

prof. zw. Janusz Akermann

prof. zw. Janusz Akermann

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku wypuk??ego - linoryt

Studia w gda??skiej PWSSP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rze??by w latach 1981 - 1985, dyplom z malarstwa w 1985 roku, promotor prof. K. ??ramkiewicz; aneks z grafiki - linoryt kolorowy. Od wrze??nia 1985 pracownik tej??e uczelni, obecnie Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku.
Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego, prowadzi pracowni? linorytu na Wydziale Grafiki. Od 2007 roku Prodziekan Wydzia??u Grafiki.
Tytu?? profesora sztuk plastycznych otrzyma?? w 2006 r.
Uczestnik 285 wystaw zbiorowych w kraju i za granic?. Autor 75 wystaw indywidualnych.


Program pracowni:

Pobudzanie szeroko rozumianego rozwoju osobowo??ci artystycznej studenta poprzez nauk? warsztatu linorytniczego. Stymulowanie odpowiedzialnej, samodzielnej dzia??alno??ci artystycznej. Zainteresowanie nowymi koncepcjami w technice druku wypuk??ego oraz poznanie nowych materia????w, a tak??e narz?dzi i metod druku.
Wsp??lne zadania realizowane poprzez grafik? projektow? i grafik? warsztatow?.


Credo:

Wiara czyni cuda. Ja wierz? w malarstwo i grafik?. Wierz?, ??e sztuka czyni cuda. A ja jestem cudakiem od farbek i linorytu. Ta zabawa daje mi du??o si??y i wiary. I dlatego malarstwo i linoryt a?? po ostatni dzie??.
Podr???? trwa nadal. Ja jeszcze nie wysiadam.

Po pierwsze maluj codziennie.
Po drugie dziergaj codziennie.
Po trzecie nak??adaj dziennie trzy kolory.
Po czwarte kiedy siedzisz, le??ysz, ??pisz my??l i maluj my??lami.
Po pi?te zawsze kupuj nowe d??uta linorytnicze, t?pe wyrzucaj.
Po sz??ste na koniec dnia myj p?dzle w szarym mydle.
Po si??dme jak ju?? jeste?? na akademii, to pami?taj, ??e s? jeszcze studenci.
Po ??sme pami?taj, ??e studenci nie s? dla ciebie, ale ty jeste?? dla nich.
Po dziewi?te pracuj tak, jak by?? codziennie zaczyna?? od nowa.
Po dziesi?te ??ycie jest po to, aby nie tylko bra?, ale i dawa?.