Polish Printmaking

prof. zw. Zbigniew Gorlak

prof. zw. Zbigniew Gorlak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku p??askiego - litografia

Urodzony w 1955 r. w Sopocie. W 1979 roku uko??czone studia w pracowni malarstwa prof. W??adys??awa Jackiewicza w ASP w Gda??sku. Do chwili obecnej pracuje w Akademii Gda??skiej na stanowisku profesora w pracowni litografii. Pe??ni?? funkcj? prodziekana, obecnie kierownik katedry grafiki warsztatowej.
Jest animatorem wielu zdarze?? wystawienniczych m.in. ??Retrospekcja I i II?, ??Wroc??aw w Gda??sku Gda??sk we Wroc??awiu?, ??Pozna?? w Gda??sku Gda??sk w Poznaniu?, ??Trzy kolory bia??y, niebieski, czerwony? (wszystkie z katalogiem).
W dorobku kilkadziesi?t wystaw indywidualnych i kilkaset zbiorowych w kraju i za granic?. Liczne nagrody.


Program pracowni:

Prace m??odego adepta sztuki rozpoczynaj? si? dog???bnym rozpoznaniem technologicznym. Pierwsze tematy, narzucone przez prowadz?cego, maj? za zadanie sprawdzenie predyspozycji intelektualnych i mo??liwo??ci manualnych studenta, a dalej indywidualne poszukiwania w??asnej postawy tw??rczej.
Nast?pne kroki w dydaktyce to permanentny dialog mistrz - ucze??.
Pracownia litografii ma otwarty charakter: co roku zapraszamy profesor??w go??cinnych z Polski i zagranicy: prof. Beauvais Lions z Tennessee, prof. Piotr Sonnewend z Enschede, prof. Pawe?? Fr?ckiewicz z Wroc??awia. Rokrocznie studenci bior? udzia?? w konkursach i wystawach graficznych w kraju i zagranic? oraz wyjazdach stypendialnych, konfrontuj?c wiedz? nabyt? w macierzystej uczelni z dorobkiem w innych o??rodkach.


Credo:

Jestem tw??rc?, kt??ry poszukuje swojej to??samo??ci w r????nych mediach warsztatowych. Obecnie po??wi?cam si? malarstwu i litografii. Swoj? dzia??alno??? poszerzam o kreacj? wystawiennicz?.
Dominuj?cym obrazem - kluczem jest swoisty przew??d pokarmowy. Wszystko jest towarem do prze??kni?cia. ?a??cuch wie??czy cudowny klocek Lego.