Polish Printmaking

ad. II st. Aleksander Widy??ski

ad. II st. Aleksander Widy??ski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia sitodruku

Studia w latach 1981 - 1986 na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gda??sku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego.
Zajmuje si? malarstwem, grafik? i tkanin? drukowan?.
Adiunkt II stopnia, Kierownik Pracowni Serigrafii w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki, oraz Kierownik Studi??w Niestacjonarnych I stopnia w zakresie Projektowania Graficznego ASP w Gda??sku.Program pracowni:

Pracownia daje studentom mo??liwo??? realizacji prac zar??wno w zakresie grafiki artystycznej, jak i projektowej.
Warsztat sitodrukowy znakomicie obejmuje oba te obszary aktywno??ci student??w nie tylko grafiki, ale r??wnie?? innych wydzia????w.
O podejmowanych przez student??w zadaniach decyduje tu nie przynale??no??? do konkretnego rocznika, lecz osi?gni?ty stopie?? samo??wiadomo??ci, poparty r??wnie?? wiedz? technologiczn?. To nadrz?dna warto??? i cel stawiany przed studentami przychodz?cymi do naszej pracowni.


Credo:

Praca, codzienne zaczynanie od nowa.