Polish Printmaking

13.12.2009

GRAFICZNY BIA?üYSTOK 2009

Graficzny Bia??ystok 2009

Graficzny Bia??ystok jest przedsi─?wzi─?ciem artystycznym prezentuj─?cym wsp????czesne osi─?gni─?cia polskiej i ??wiatowej grafiki. Pomys??odawcami projektu s─? pracownicy Katedry Sztuki Wydzia??u Architektury Politechniki Bia??ostockiej, organizatorem jest Wydzia?? Architektury PB.

W ramach formu??y Ô??Graficzny Bia??ystok 2009Ô?Ł znalaz??y si─? nast─?puj─?ce prezentacje:

Ô??Supporting GBÔ?Ł- II Bia??owieskie Spotkania Grafik??w 2008 - ekspozycja zbiorowa (El??bieta Banecka, Andrzej Dworakowski, Jarek Janas, Andrzej Kalina, Tomasz M. Kukawski, Andrzej ?üabuz, Waldemar Regucki) prezentuj─?ca zestaw prac uczestnik??w zesz??orocznego, 10-dniowego spotkania artyst??w w tej mi??ej i go??cinnej miejscowo??ci (spotkania organizowanego przez Jerzego Hermanowicza we wsp????pracy z gmin─? Bia??owie??a oraz Katedr─? Sztuki Wydzia??u Architektury PB). Wcze??niej we wrze??niu 2009 wyb??r prac z zestawu zaprezentowano w Galerii OBOK podczas trwania III Bia??owieskich Spotka?? Grafik??w 2009. Wystawa mia??a miejsce na Hali Wydzia??u Architektury PB od 9 do 30 pa??dziernika 2009. Hala Wydzia??u Architektury PB, ul. Grunwaldzka 11/15, Bia??ystok

Ô??WROCLAW W BIALYMSTOKUÔ?Ł - Wroc??awska Szko??a Grafiki - ekspozycja zbiorowa prac 10 artyst??w grafik??w zwi─?zanych z wroc??awsk─? ASP w Galerii Ô??SpodkiÔ?Ł.
Ô??Wroc??awska Szko??a GrafikiÔ?Ł to tytu?? wystawy, prezentowanej w roku 2009 w USA w trzech galeriach: The Pie??k??w Galery w Knoxville (Tennessee), The Rowe Galery w Charlotte (North Karolina), oraz w Koscielak Galery w Chicago (Illinois) Ô?? Bia??ystok jest kolejnym miejscem pokazuj─?cym prace wroc??awskich artyst??w, a s─? to: Andrzej Basaj, Pawe?? Fr─?ckiewicz, Agata Gertchen, Marta Kubiak, Chris Nowicki, Anna Janusz-Strzy??, Jacek Szewczyk, Anna Trojanowska, Przemys??aw Tyszkiewicz, Ma??gorzata EtBer Warlikowska.

Ô??FOTOGRAFIKAÔ?Ł - ekspozycja indywidualna Zdzis??awa Mackiewicza /Toru??/ Zdzis??aw Mackiewicz, wyk??adowca Wydzia??u Sztuk Pi─?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu poka??e wyb??r prac fotograficznych, zrealizowanych w cyklach "FOLIE", "SZMATY", "BLACHY", "??WIAT?üA", "AWERS / REWERS", "AWERS / REWERS - KALEJDOSKOP", "POPULARYZATORY", "NC" oraz te z ostatnich miesi─?cy b─?d─?ce dookoln─? rejestracj─? okre??lonego obszaru. Blisko 40 makrofotografik, a w??r??d nich te, kt??rych nie uda??o si─? nigdy zaprezentowa─? ze wzgl─?du na ich skal─?, zaistnieje dla odwiedzaj─?cych na ??cianie Hali WA PB o wysoko??ci 7 mi szeroko??ci 42 m.

Ô??6 BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ - Pozna?? 2009Ô?Ł - ekspozycja zbiorowa.

Ô??Laureaci Biennale Grafiki Studenckiej 1999-2009Ô?Ł - ekspozycja zbiorowa.

Ô??SARKOFAGIÔ?Ł - ekspozycja indywidualna Marty Pogorzelec /Katowice/, Grand Prix 6 BGS.

Ekspozycje zwi─?zane z grafik─? studenck─? zostan─? zaprezentowane w Hali Wydzia??u Architektury (800 m┬?). Kuratorami ze strony pozna??skiej s─? profesorowie Miros??aw Paw??owski i Stefan Ficner z Wydzia??u Grafiki Akademii Sztuk Pi─?knych w Poznaniu, organizuj─?cego od 12 lat Og??lnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej. Celem Biennale jest i by??o wy??onienie najciekawszych postaw tw??rczych spo??r??d studiuj─?cej m??odzie??y i zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Na wystawie pojawi─? si─? 154 prace 103 autor??w jako efekt selekcji BGS, prace laureat??w wszystkich poprzednich edycji oraz szersza prezentacja kilkunastu cyfrowych grafik absolwentki katowickiego Wydzia??u Grafiki Marty Pogorzelec, laureatki Grand Prix 6 BGS.

Ô??GRAFIKA 2DÔ?Ł - ekspozycja indywidualna Modhira Ahmeda /Falun, Szwecja/
Modhir Ahmed jest urodzonym w Bagdadzie Ô??graficznym PolakiemÔ?Ł (jak sam siebie potrafi czasem okre??li─?) krzewi─?cym kultur─? graficzn─? w Szwecji. Ten ci─?gle poszukuj─?cy artysta eksperymentator doskonale znaj─?cy tajniki wielu klasycznych technik graficznych, zaprezentuje swe ostatnie minimalistyczne obrazy na papierze, a tak??e poprowadzi kilkudniowe warsztaty graficzne dla student??w kierunku Grafika WA PB (litografia, polimery).

Ô??GRAFIKAÔ?Ł Kobiety w polskiej grafice - ekspozycja zbiorowa zostanie zaprezentowana w Galerii Centrum im. L. Zamenhofa. Znana jest lista potencjalnych uczestniczek: Barbara Sosnowska-Ba??dyga, El??bieta Banecka, Agnieszka Cie??li??ska-Kawecka, Dorota Nowak, Krystyna Piotrowska, Anna Sadowska, Dominika Sadowska, Magdalena Sykulska, Viola Tycz, Ewa Walawska. Silna mniejszo??─? reprezentowana przez s??ab─? p??e─? w polskiej i nie tylko grafice znajdzie si─? tu w bardzo reprezentatywnym sk??adzie i zostanie zaprezentowana w interesuj─?cej aran??acji.

THE PARALLEL WORLDSÔ?Ł - projekcje multimedialne Andrzeja Jacka Bronikowskiego

III edycja Projektu Ô??Graficzny Bia??ystok 2009Ô?Ł jest realizowana przy pomocy finansowej Prezydenta Miasta Bia??egostoku.

??r??d??o: www.wa.pb.edu.pl/graficznybialystok.html

  • 13.12.2009