Polish Printmaking

prof. zw. Stanis??aw Kluska

prof. zw. Stanis??aw Kluska

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wkl?s??ego #1

Urodzony w 1940 r. Prorektor 2001 - 2002; dziekan 1985 - 1990.
Wystawy indywidualne: Ars Polona Galerie, D??sseldorf, Niemcy 1983; Galeria Friedenau, Berlin Zachodni 1985; Galeria Alte Post, Westerland, Niemcy 1989; Kleine Galerie, Niebul, Niemcy 1989; Galeria Cassino, Aix-les-Bains, Francja 1992.
Wystawy zbiorowe: Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Frechen 1983, 1986, 1990; Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Krak??w 1984, 1986; Intergrafia, Katowice 1984, 1986; Weiniger Graphics, Boston, USA 1985; Premio Internazionale, Biella 90, W??ochy 1990; I Polskie Triennale Grafiki, Katowice 1991; Wsp????czesna Grafika Polski, Retretti Art Center, Finlandia 1993; Fax Art - ??Just Now?, Helsinki, Finlandia 1995; ??Daniel Chodowiecki - Preiss 1996?, Pa??stwowa Galeria Sztuki, Sopot 1997.
Nagrody: zdoby?? ponad 30 nagr??d i wyr????nie?? w kraju i za granic?.


Program pracowni:

Program pracowni zak??ada kszta??cenie dyspozycji intelektualno - artystycznych student??w w oparciu o do??wiadczenia wyniesione tak??e z innych pracowni(m.in. malarstwa, rysunku itp.), z mo??liwo??ci? autokreacji w technice druku wkl?s??ego.
R??wnolegle - od 2008 roku - prowadzimy dzia??ania, kt??rych programowym ??r??d??em inspiracji jest tekst literacki stanowi?cy ideow? podstaw? kreowanego obrazu.
Mo??liwo??? stosowania wszelkich technik graficznych zwi?ksza szans? doboru optymalnych ??rodk??w dla wyra??ania definiowanych idei.