Polish Printmaking

prof. zw. Jan Szmatloch

prof. zw. Jan Szmatloch

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wkl?s??ego #2

Urodzony w 1950, Ruda ??l?ska. Profesor sztuk plastycznych, profesor zwyczajny, kierownik Pracowni Druku Wk???s??ego II. Prodziekan 1993 - 1996.
Wystawy indywidualne: BWA, Katowice 1989; Instytut Kultury Polskiej Londyn, Wlk. Brytania 1999; Galeria Studio PKiN, Warszawa 2002.
Wystawy zbiorowe: Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Krak??w 1978, 1980, 1984, 1988; Ma??e Formy Grafiki, ???d?? 1981 - 2005; Mi?dzynarodowa Wystawa Miniatury, Toronto, Kanada 1986-1988, 1990 - 1991; Wsp????czesna Grafika Polska, Cremona, W??ochy 2003
Nagrody: Mi?dzynrodowe Triennale Akwaforty, Grado, W??ochy 1981 - nagroda; I Mi?dzynarodowa Wystawa Miniatur, Toronto, Kanada1986 - nagroda; Mi?dzynarodowa Wystawa ??Ma??e Formy Grafiki?, ???d?? 1999 - medal.Credo:

My??l?, ??e ka??dy ogl?da i os?dza ??wiat poprzez siebie. Ja patrz? na ??wiat z bardzo prywatnej perspektywy.
Inspiracje zawsze znajdowa??em w codzienno??ci, w niej swoje motywy - te najprostsze, zwyczajne, na wyci?gni?cie r?ki. Do??wiadczenia prowokowane zdarzeniami, prawie zawsze wpisywa??y si? w miejsca bliskiego mi pejza??u. Ten ograniczony ram? ??l?skiego okna - ginie, przekszta??ca si? pozostawiaj?c za sob? wspomnienia.
Pozostaje naturalne okno bez adresu, kt??re wyznacza granice dialogu mi?dzy ci?gle jeszcze witaln? wol? cz??owieka a nieodwracalnym czasem. Okno jest t?sknot? za tym, co by??o dawnym domem, dawnym krajobrazem, dawn? obecno??ci? kogo?? bliskiego??