Polish Printmaking

prof. zw. Ewa Zawadzka

prof. zw. Ewa Zawadzka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia dzia??a?? multigraficznych

Urodzona w 1950 r.
Wystawy indywidualne: XYLON - Museum, Schwetzingen, Niemcy, 1993; Staden Galleri, Fredrikstand, Norwegia 1995; BWA, Katowice, 2002; Galeria BBK, Kolonia, Niemcy, 2003; Galeria FT, Krak??w, 2006.
Wystawy zbiorowe: w wi?kszo??ci mi?dzynarodowych wystaw grafiki w Polsce i na ??wiecie; wielokrotnie na Mi?dzynarodowych Triennale Grafiki w Krakowie, Fredrikstand, Osace, Kyoto, Kochi, Gizie, Premio Biella.
Nagrody: nagroda regulaminowa Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki, Krak??w, 1986, 1994; Grand Prix Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki, Fredrikstad, Norwegia, 1992; Z??oty Medal Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki, Giza, Egipt, 1993.


Program pracowni:

Jestem otwarta na ka??dy rodzaj dzia??a?? plastycznych. Ucz? konstruowania wypowiedzi artystycznych, komentowania ??wiata w oparciu o moje do??wiadczenia w r????norodnych dziedzinach. Podstaw? s? inspiracje otoczeniem i w??asnym stosunkiem do rzeczywisto??ci, a tak??e prywatno??ci?.
Jak tworzy? sztuk? w ??wiecie p??ynnych podzia????w i wzgl?dno??ci kryteri??w, konieczno??ci indywidualnych decyzji odnosz?cych si? do warto??ci.
Wa??nym elementem kszta??cenia jest werbalne i logiczne uzasadnienie wybranych form artystycznych.