Polish Printmaking

dr Judyta Berna??

dr Judyta Berna??

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia dzia??a?? multigraficznych

e-mail: j_bernas@onet.pl
http://icondata.triennial.cracow.pl/judyta_bernas

W latach 2000-2005 studiowa??a na Wydziale Grafiki, Malarstwa i Wzornictwo w Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach. Obroni??a tytu?? magistra sztuki w Katedrze Grafiki w Pracowni Druku Wypuk??ego II Prof. Ewy Zawadzkiej. Jest asystentem na macierzystej uczelni w Pracowni Dzia??a?? Multigraficznych Prof. Ewy Zawadzkiej. W 2008 roku obroni??a tytu?? magistra sztuki w Akademii im. Jana D??ugosza w Cz?stochowie (kierunek Edukacja Artystyczna) w Pracowni Litografii Prof. AJD Krystyny Szwajkowskiej. Od 2008 roku jest cz??onkiem Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Polska.

Wystawy indywidualne:
"Objekty", Galeria Muz, Toru??, Polska 2006; "Objekty", Miejska Galeria Sztuki w Cz?stochowie, Polska 2007; "Objekty", Galeria Sztuki Wsp????czesnej BWA w Przemy??lu, Polska 2007; "On i ona wed??ug Judyty Berna??", Miejska Galeria Sztuki im. W??. hr. Zamoyski, Zakopane, Polska 2008; "Z cyklu Objekty", Galeria Gaude Mater, Cz?stochowa, Polska 2008; "Droga", Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Polska 2010; "Droga", Regionalne Towarzystwo Zach?ty Sztuk Pi?knych w Cz?stochowie, Galeria KONDUKTOROWNIA, Polska 2010; "obszary ciszy", Bielskie Centrum Kultury, Galeria ??rodowisk Tw??rczych, Bielsko-Bia??a 2011.

Wystawy zbiorowe (wyb??r):

Ewa Zawadzka i jej studenci, XYLON - Museum, Schwetzingen, Niemcy 2001; 4th Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art, Rosja 2005; Polskie Or??y 2006 - Seoul, Republic of Korea 2006; Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w, Polska 2006; Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Krak??w BIS, Katowice, Polska 2007; International Print Triennial, Vienna, Austria 2007; Gyeongnam International Art Festival 2007 - multiple art exhibition, Masan, Republic of Korea 2007; "Polish Contemporary Graphic Art", Cairo, Egypt 2008; "And Graphic Arts After All!", Moscow, Russia 2008; IMPRINT 2008, Warszawa, Polska; "Sztuka medi??w. Media sztuki", Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, Galeria Extravagance, Sosnowiec, Polska 2009; "Grafika czy ju?? fotografia? - Opole 2009", Biuro Wystaw Artystycznych w Opolu, Polska 2009; Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w, Polska 2009; Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej - Krak??w, Polska 2009; International Print Triennial, Oldenburg, Niemcy 2010; International Print Triennial, Vienna, Austria 2010; AKT, Galeria Marquardt, ???d??, Polska 2010; 4th INTERNATIONAL EXPERIMENTAL ENGRAVING BIENNIAL - WoMen's World - Polish Experimental Engraving, Anaid Art Gallery, Bucharest, Romania 2010; Contemporary Polish graphics, Museum of Regional Studies, Vitebsk, Bia??oru?? 2011; Polish modern graphics, Grodno, Bia??ororu?? 2011; IMPRINT'2011 Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki im. Kulisiewicza, Warszawa, Polska 2011.

Nagrody (wyb??r):
Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Sztuki 1999, 1997; III Jurajski Salon Fotografii Czestochowa'04 - II nagroda w kategorii "Ludzie"; 5. Festiwal Sztuki Wysokiej, Bytom - g????wna nagroda 2004; 6. Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2006 - Nagroda Statusowa, nominacja do Grand Prix; Nadzieje Plastyczne Cz?stochowy - nagroda Prezydenta Miasta Cz?stochowa 2006; Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej - Krak??w 2006 - wyr????nienie honorowe; IV Jurajski Salon Fotografii Czestochowa'06 - III nagroda w kategorii "Ludzie"; Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Cz?stochowa 2008; AKT, Galeria Marquardt, ???d?? 2009 - wyr????nienie w kategorii fotografia; Stypendium w dziedzinie kultury Marsza??ka Wojew??dztwa ??l?skiego; Wyr????nienie Miasta B?dzin za dzia??alno??? artystyczn? w roku 2009; nominacja do Nagrody Miasta Sosnowiec za rok 2010 przez Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Si?lecki, Sosnowiec.

Prace w zbiorach:
SMTG Krak??w, Polska; Galeria Sztuki Wsp????czesnej BWA Katowice, Polska; Muzeum w Sosnowcu, Polska; Sakima Art Museum, Okinawa, Japan; Galeria Alfred Merkelbacg, Dusseldorf, Niemcy; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, IMPRINT Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki im. Kulisiewicza, Warszawa, Polska.

2000-2005 studied Graphic, Painting and Design Faculty in Academy of Fine Arts in Katowice. She received the degree of Master of Fine Arts in Relief Printing Studio II of Prof. Ewa Zawadzka. She is an assistant at her home academy in Multigraphic Activities Studio of Prof. Ewa Zawadzka. 2008 - she received the degree of Master of Jan Dlugosz University in Czestochowa (Faculty of Art Education) in Lithography Studio of Prof. AJD Krystyna Szwajkowska. 2008 - Member of International Graphic Triennial Society in Krakow, Poland.

Single exhibitions:
"Objects", Muses Gallery, Torun, Poland 2006; "Objects", City Art Gallery in Czestochowa, Poland 2007; "Objects", Contemporary Art Gallery in Przemysl, Poland 2007; "Him and her according to Judyta Berna??", City Art Gallery W??. hr. Zamoyski, Zakopane, Poland 2008; "The cycle Objects", Gaude Mater Gallery, Czestochowa, Poland 2008; "The Way", Contemporary Art Gallery in Sandomierz, Poland 2010; "The Way", Independent Association of Fine Arts in Czestochowa - ZACHETA, KONDUKTOROWNIA GALLERY, Poland 2010; "The areas of silence", The Bielsko-Bia??a Cultural Center, gallery of Creative Environments, Bielsko-Bia??a, 2011.

Group exhibitions (selection):
Ewa Zawadzka und ihre Studenten, XYLON - Museum, Schwetzingen, Germany 2001; 4th Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art, Russia 2005; The Polish Eagles 2006 - Seoul, Republic of Korea 2006; International Print Triennial, Krakow, Poland 2006; International Print Triennial Krakow BIS, Katowice, Poland 2007; International Print Triennial, Vienna, Austria 2007; Gyeongnam International Art Festival 2007 - multiple art exhibition, Masan, Republic of Korea 2007; "Polish Contemporary Graphic Art", Cairo, Egypt 2008; "And Graphic Arts After All!", Moscow, Russia 2008; IMPRINT 2008, Warsaw, Poland; "Sztuka mediow. Media sztuki", Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, Extravagance Gallery, Sosnowiec, Poland 2009; "Is It Still Graphic Art or Already Photography? - Opole 2009", Contemporary Art Gallery in Opole, Poland 2009; International Print Triennial, Krakow, Poland 2009; Grand Prix of Young Polish Print - Krakow, Poland 2009; International Print Triennial, Oldenburg, Germany 2010; International Print Triennial, Vienna, Austria 2010; NUDE, Marquardt Gallery, Lodz, Poland 2010; 4th INTERNATIONAL EXPERIMENTAL ENGRAVING BIENNIAL - WoMen's World - Polish Experimental Engraving, Anaid Art Gallery, Bucharest, Romania 2010; Contemporary Polish graphics, Museum of Regional Studies, Vitebsk, Belarus, 2011; Polish modern graphics, Grodno, Belarus, 2011; IMPRINT'2011 Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Poland, 2011.

Awards (selection):
The second edition of the contest for highly gifted youth from Katowice province - scholarship in 1997; Artistic Scholarship of the Minister of Culture and Art 1999, 1997; III Jurajski Salon Fotografii Czestochowa'04 - the second prize in the category "People"; 5th Festival of Fine Arts, Bytom - the main prize 2004; 6th Polish Print Triennial, Katowice 2006 - Statutory Award, Grand Prix nominations; Nadzieje Plastyczne Cz?stochowy - an award of the Mayor of Czestochowa City 2006; Grand Prix of Young Polish Print - Krakow 2006 - honourable mention; IV Jurajski Salon Fotografii Czestochowa'06 - the third prize in the category "People"; Artistic Scholarship of the Mayor of Czestochowa City 2008; NUDE, Marquardt Gallery, Lodz 2009 - mention in the category photographs; Scholarship in the field of culture Silesian Marshal's Office; City Bedzin Mention for achievement in the arts in 2009; Arts Award Sosnowiec nominations for 2010 by the Center for the Arts - Castle Sielecki, Sosnowiec.

Works in:
SMTG Krakow, Poland; Contemporary Art Gallery - Katowice, Poland; Museum of Sosnowiec, Poland; Sakami Art Museum - Okinawa, Japan; Alfred Merkelbach Gallery - Dusseldorf, Germany; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland; IMPRINT Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Poland.