Polish Printmaking

prof. zw. Waldemar W─?grzyn

prof. zw. Waldemar W─?grzyn

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia sitodruku

Urodzony w 1959 r. Od 2001 prodziekan Wydzia??u Grafiki.
Wystawy indywidualne: Galeria Doroty Kabiesz D??sseldorf, Nemcy 1991; Muzem Miejskie, Gliwice 2000; Galeria Sukiennice, Krak??w 2003.
Wystawy zbiorowe: Ô??Bielska Jesie??Ô?Ł, Bielsko-Bia??a 1997; Ô??Most do przysz??o??ciÔ?Ł Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w, 2000; Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki, Kanagawa, Japonia, 2001; Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w, 2003; Intergrafia, Krak??w, 2003; Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 2003; The 11 International Biennial Print and Drawing, Tajpej, Tajwan, 2004; Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w, 2006; Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 2006.
Pierwsza nagroda Mi─?dzynarodowego Triennale Grafiki, Kanagawa, Japonia, 2001


Program pracowni:

Niezwykle prosta zasada realizowania druku, bezpo??rednio??─? odniesienia matrycy do odbitki, mo??liwo??─? realizowania druku na r????nych podk??adach (papier, metal, szk??o, tworzywa sztuczne itd.), szybko??─? uzyskiwania wi─?kszych nak??ad??w, ??atwo??─? wykonania wielokolorowych prac graficznych, r??wnie?? w systemie CMYK i jeszcze inne cechy sitodruku stanowi─? o odmienno??ci opisywanego warsztatu w odniesieniu do pozosta??ych technik.
Odmienno??─? ta, poza warsztatow─? warstw─?, przejawia si─? r??wnie?? w bardziej eksperymentatorskim podej??ciu do uczenia grafiki.
Pracownia sitodruku usytuowana w katedrze grafiki warsztatowej ASP w Katowicach stanowi, obok pracowni technik cyfrowych, swoistego rodzaju laboratorium, miejsce, gdzie student podejmuj─?c pr??b─? znalezienia, ukszta??towania w??asnej formy ekspresji, ma mo??liwo??─? bezpo??redniego wp??ywania na warsztat.


Credo:

W sztuce nie interesuje mnie refleksja nad up??ywaj─?cym czasem, interesuje mnie czas przysz??y.