Polish Printmaking

ad. dr hab. Bogdan Miga

ad. dr hab. Bogdan Miga

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia drzeworytu

Urodzony w 1963 roku w Strzy??owie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie w latach 1985 - 1990. Dyplom w Pracowni Drzeworytu w 1990 roku.
Obecnie pracuje jako kierownik Pracowni Drzeworytu ASP w Krakowie na stanowisku prof. ASP
Wystawy indywidualne: Hattingen 1990, Bad Sassendorf 1990, Galeria Terra Incognita 1996 Krak??w, Galeria Gil 1999 Krak??w, Galeria PWST 2000, Krak??w
Udzia?? w licznych wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych.


Program pracowni:

G????wnym celem kszta??cenia w Pracowni Drzeworytu, realizowanym w oparciu o szeroko poj?te techniki druku wypuk??ego, jest wspomaganie rozwoju osobowo??ci artystycznej student??w.
W trakcie realizacji prac, dla kt??rych szkic stanowi jedynie inspiracj?, studenci maj? mo??liwo??? doskonalenia swoich umiej?tno??ci warsztatowych, rozwijania zdolno??ci artystycznych oraz realizacji w??asnych d???e??.
Wsp??lne om??wienia i wyb??r szkic??w, a tak??e prowadzone w trakcie pracy korekty, maj? na celu osi?gni?cie przez student??w umiej?tno??ci podejmowania odwa??nych decyzji, rozwijania zmys??u obserwacji i analizy oraz w??a??ciwego doboru ??rodk??w dla realizacji zamierzonego celu. Ko??cowym efektem jest wykszta??cenie ??wiadomego, odpowiedzialnego tw??rcy, poszukuj?cego nowych mo??liwo??ci warsztatowych i interesuj?cych rozwi?za?? artystycznych.