Polish Printmaking

prof. zw. Roman Zygulski

prof. zw. Roman Zygulski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia litografii

Urodzony w 1951 roku w Krakowie
Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Dyplom w 1974 roku u doc. W??odzimierza Kunza i doc. Witolda Skulicza. Profesor Wydzia??u Grafiki ASP w Krakowie. W latach 1996-2002 pe??ni?? funkcj? dziekana Wydzia??u Grafiki ASP w Krakowie Uprawia grafik?, malarstwo, rysunek.
Wystawy indywidualne , m.in. w: Krakowie, Nowym S?czu, Poznaniu, Przemy??lu, Niemczech, Norwegii, USA.
Artysta bra?? udzia?? w kilkudziesi?ciu zbiorowych wystawach grafiki w kraju i za granic?
Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1981 roku.
W 1987 roku stypendium Uniwersytetu Stanu Connecticut.
W 1988 roku otrzyma?? stypendium Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyr????niony nagrod? III stopnia Ministra Kultury i Sztuki w 1983 roku.


Program pracowni:

Celem kszta??cenia w Pracowni Litografii jest, m.in.: pobudzanie szeroko rozumianego rozwoju osobowo??ci artystycznej studenta, nauka warsztatu dla umo??liwienia realizacji wizji plastycznej studenta oraz przekazywania wiedzy o technice nast?pnym pokoleniom.
Program ma charakter otwarty i jest w ka??dym przypadku indywidualnie kszta??towany przez prowadz?cego wobec potrzeb i zamierze?? studenta.
Podczas zaj?? podejmowane s? problemy: kompozycji obrazu, kszta??towania formy plastycznej (j?zyka oraz tre??ci dzie??a), zagadnie?? technicznych warsztatu graficznego. W ramach korekty, omawiane s? historyczne i wsp????czesne dokonania w grafice polskiej i ??wiatowej, szczeg??lnie dotycz?ce litografii.
Proces nauczania oparty jest na systemie korekt indywidualnych i zbiorowych, na mini-wyk??adach i prezentacjach warsztatowych, przegl?dach prac i om??wieniach b?d?cych podsumowaniem pracy ca??ego semestru lub roku akademickiego.