Polish Printmaking

prof. zw. Stanis??aw Wejman

prof. zw. Stanis??aw Wejman

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia miedziorytu

Urodzony w 1944 roku w J?drzejowie
Studiowa?? na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w 1968 roku w Pracowni Miedziorytu u prof. Mieczys??awa Wejmana. Profesor Wydzia??u Grafiki ASP w Krakowie
Wystawia?? w kraju i za granic? Laureat wielu nagr??d, m.in.: Nagroda Fundowana VIII Og??lnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie w 1978 roku; I Nagroda na Najlepsz? Grafik? Miesi?ca w Krakowie w 1979 roku; Wyr????nienie w konkursie og??oszonym przez Polskie Towarzystwo Wydawc??w Ksi???ek w 2004 roku; Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za prac? tw??rcz? i pedagogiczn? w 2005 roku.
Prace w muzeach i zbiorach w Polsce i za granic?.Program pracowni:

Pracownia Miedziorytu realizuje sw??j program artystyczny i dydaktyczny w oparciu o szeroko poj?ty warsztat druku wg???bnego, wykorzystuj?cy p??yty metalowe (g????wnie cynkowe i miedziane), niekiedy wzbogacany m.in. o tworzywa sztuczne i inne materia??y
Miedzioryt w nazwie pracowni, opr??cz zaznaczenia rzeczywistej mo??liwo??ci realizacji prac sztychowych w miedzi, wskazuje na historyczne ??r??d??o koncepcji notacji obrazu przez wycinanie p??yt metalowych, uzupe??nianej stopniowo bogatym spektrum trawionych i suchych technik graficznych.
?wiczenia warsztatowe, b?d?ce jednocze??nie zadaniami artystycznymi, prowadzone przez pi?? semestr??w drog? indywidualnych konsultacji i korekt, maja na celu osi?gni?cie przez student??w odwagi i kompetencji tw??rczej w optymalnej sytuacji takiego opanowania warsztatu graficznego, by zamys?? artystyczny m??g?? by? mo??liwie dok??adnie przetransponowany na j?zyk obrazu.