Polish Printmaking

prof. zw. W??odzimierz Kotkowski

prof. zw. W??odzimierz Kotkowski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia rysunku #2

Dyplom w Pracowni Miedziorytu pod opiek? prof. Mieczys??awa Wejmana na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie w 1967 r. Dziekan WG w latach 1987 - 1990; obecnie kierownik Katedry Rysunku i Malarstwa. Wyk??ada r??wnie?? na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, kieruje Zak??adem Grafiki Wsp????pracuje z ASP w ?odzi Swoje zamierzenia artystyczne realizuje przy pomocy grafiki warsztatowej ( wi?kszo??? istotnych realizacji w technice mezzotinty).
Ostatnio podejmuje pr??by nadania autonomii dzie??a plastycznego rejestracjom kadru ekranu TV
Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranic?
Jest laureatem wielu nagr??d otrzymanych na konkursach krajowych i zagranicznych.


Program pracowni:

KILKA S???W O MEZZOTINCIE:

Od pewnego czasu zadaj? sobie pytanie - dla czego wi?kszo??? swoich prac graficznych zrealizowa??em w technice mezzotinty?
Odpowiadam sobie, ??e zawsze lubi??em malowa?, ale tak si? z??o??y??o, ??e postanowi??em powa??nie zaj?? si? grafik?, a najbli??sz? sztuce malowania, moim zdaniem, by??a technika mezzotinty
Dzi?ki aksamitnej czerni i kontrastuj?cej z ni? ??wietlistej bieli oraz szerokiej skali szaro??ci mo??na prze??ywa? przygod? budowania obrazu. Jest to obraz monochromatyczny z przewag? czerni. Materia mezzotinty mo??e sk??ania? odbiorc? do wyobra??ania sobie kolor??w. ukrytych w smolistej ciemno??ci i jaskrawej bieli ??wiat??a
G??adz?c stalowym g??adzikiem powierzchni? miedzianej p??yty - naci?t? wcze??niej chwiejakiem - mo??na szuka? po???danych walor??w szaro??ci, ale mo??na r??wnie?? z sensualn? przyjemno??ci? wyra??a? sferyczno??? przedstawianych motyw??w. Je??li za bardzo zbli??ymy si? do granicy pomi?dzy wyra??aniem kulisto??ci, a jej odtwarzaniem mo??emy narazi? si? na zarzut fotograficzno??ci. Niekt??rzy tw??rcy twierdz?, ??e mezzotinta nadmiernie ukrywa linearno??? obrazu, a to porz?dek linii - w??a??nie - ukazuje abstrakcyjn? autonomiczno??? ka??dego dzie??a. Odczuwam deficyt linearno??ci, co wyra??a si? wykonywaniem linearnych szkic??w.
Zajmuj?c si? dydaktyk? w zakresie rysunku staram si? zwraca? uwag? na tw??rcze interpretowanie rzeczywisto??ci przy pomocy linii bogatej w kolor, materi? i skal? walorow?. (??)