Polish Printmaking

ad. dr hab. Marcin Surzycki

ad. dr hab. Marcin Surzycki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia serigrafii

Urodzony w 1963 roku
Studiowa?? na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie 1988-1989 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Dyplom w 1989 roku w Pracowni Wkl?s??odruku prof. Andrzeja Pietscha.
Bra?? udzia?? w ponad 200 wystawach oraz pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei, Chinach
Nagrody: I stopnia Rektora ASP w Krakowie, 2007; Grand Prix - 5 TGP w Katowicach 2003; Specjalna - Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 2003; 9th Space International of Miniature Print Exhibition, Seoul, Korea, 1996; Publiczno??ci - 6 Mi?dzynarodowe Biennale Architektury, Krak??w, 1996; Regulaminowa - 11th German International Exhibition of Graphic Art, Frechen, 1996; Grand Prix - Najlepsza Grafika Miesi?ca ZPAP Krak??w, 1994.


Program pracowni:

Nadrz?dnym celem nauczania w Pracowni Serigrafii jest kszta??cenie tw??rc??w sztuki przygotowanych do samodzielnej pracy artystycznej.
Autorski program edukacyjny ma charakter otwarty i jest dostosowany do zamierze?? studenta oraz jego predyspozycji. Zmierza w swej istocie do indywidualizacji postaw artystycznych i sposob??w kreowania grafiki - obrazu.
Do realizowanych podczas zaj?? problem??w warsztatowych oraz tre??ci nauczania nale??y m.in.: odpowiednia wsp????zale??no??? element??w formalnych i znaczeniowych, przyswajanie zagadnie?? technicznych warsztatu serigraficznego, eksperyment oraz innowacyjno??? w procesie tworzenia matrycy, omawianie dokona?? i osi?gni?? w grafice artystycznej (warsztatowej).