Polish Printmaking

prof. nzw. Henryk O????g

prof. nzw. Henryk O????g

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia wkl?s??odruku

Urodzony w 1956 roku
Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP Dyplom w 1981 r. u prof. S. Wejmana. Od 2002 roku prowadzi Pracowni? Wkl?s??odruku. 2002-2008 - prodziekan Wydzia??u Grafiki. Od 2008 roku Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej Uprawia grafik? i malarstwo.
Nagrody: MBG w Lublanie w 1991, 1997; I nagroda w Og??lnopolskim Konkursie Otwartym na Grafik? w ?odzi, 1994; II nagroda na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 1994; I nagroda na Mi?dzynarodowym Triennale Grafiki Mezzotinta w Gda??sku, 1995. Wyr????nienie na Triennale Tczewskim w Tczewie w 1995; Nagroda Wojewody Krakowskiego na Og??lnopolskiej Wystawie Grafiki w ?odzi, 1996; Nagroda na Mi?dzynarodowej Wystawie Grafiki w Portland, 1997. Nagroda regulaminowa na MTG w Krakowie.
Udzia?? w oko??o 300 wystawach zbiorowych i 30 wystawach indywidualnych w kraju i za granic?.


Program pracowni:

Osi?gni?cie wy???cznie ??reprodukcyjnej? bieg??o??ci warsztatowej nie jest wystarczaj?cym celem kszta??cenia.
Swoboda i trafno??? w dobieraniu ??rodk??w warsztatowych mo??e r??wnie?? inspirowa? kszta??towanie formy artystycznej i wyra??anie zamierzonego (czy tylko przeczuwanego) pomys??u, idei i sensu dzie??a artystycznego.
W Pracowni Wkl?s??odruku celem jest kszta??cenie tw??rc??w sztuki, a nie ograniczanie si? jedynie do nauczania sprawnych rysownik??w czy akwaforcist??w.