Polish Printmaking

dr hab. S??awomir ─?wiek

dr hab. S??awomir ─?wiek

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia druku cyfrowego i technik klasycznych

Urodzony w 1954 r. Absolwent Wydzia??u Grafiki i Malarstwa PWSSP w ?üodzi. Dyplom w Pracowni Sitodruku. Od 1992 roku zwi─?zany z Wydzia??em Grafiki i Malarstwa ????dzkiej ASP, gdzie w 2004 roku uzyska?? stopie?? doktora habilitowanego.
Obecnie prowadzi, wsp??lnie z prof. Jerzym Leszkiem Staneckim, Pracowni─? Podstaw Grafiki Warsztatowej oraz samodzielnie Pracowni─? Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych.
Dzia??alno??─? artystyczna obejmuje grafik─? warsztatow─?, rysunek, malarstwo i projektowanie graficzne.


Program pracowni:

Jedna z pi─?ciu samodzielnych pracowni w katedrze. G????wnym za??o??eniem jest piel─?gnowanie obszaru suwerennej swobody tw??rczej, niezale??nie od dora??nych wp??yw??w schemat??w ikonograficznych oraz sztywnej dyscypliny technicznej.
Tworzenie warunk??w dla ideowo uzasadnionych poszukiwa?? wypowiedzi graficznych opartych o techniki hybrydowe. Wykorzystuj─?c dowolne metody i sposoby druku studenci realizowa─? mog─? projekty z szeroko pojmowanej grafiki warsztatowej. Efekty to przewa??nie ??─?czenie druku cyfrowego z technikami klasycznymi, a tak??e dzia??aniami rysunkowo-malarskimi.


Credo:

Metafizyczny problem morficznego kszta??tu istnieje nieprzerwanie od pocz─?tku dziej??w kultury ludzkiej, jest nieograniczony i niesko??czony, dlatego dr─???─? go w poczuciu pe??nego bezpiecze??stwa, bez obawy doj??cia do wyczerpuj─?cej finalnej prawdy.