Polish Printmaking

prof. zw. Krzysztof Wawrzyniak

prof. zw. Krzysztof Wawrzyniak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia technik wkl─?s??odrukowych

Urodzony w 1954 roku. W latach 1974 - 1979 studia w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych w ?üodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w roku 1979 w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Od 1983 roku pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni. Obecnie profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pi─?knych w ?üodzi.
W latach 1986-2000 cz??onek Mi─?dzynarodowego Stowarzyszenia Artyst??w Drzeworytniczych XYLON z siedzib─? w Szwajcarii i Stowarzyszenia Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Uprawia tw??rczo??─? w zakresie rysunku i grafiki. Od 1979 roku bra?? udzia?? w ponad 170 wystawach zbiorowych w kraju i za granic─?.
Autor 20 wystaw indywidualnych
Laureat wielu nagr??d i wyr????nie??: I nagroda Intergrafia 1986 w Katowicach; nagroda regulaminowa na Mi─?dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1991); nagroda fundowana na 1 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach; medal honorowy na konkursie Ma??e Formy Grafiki, ?ü??d?? Ô??96.Program pracowni:

Umiej─?tno??ci opanowywane przez student??w w Pracowni Technik Wkl─?s??odrukowych powinny by─? konfrontowane z ca??o??ci─? wiadomo??ci zdobywanych w trakcie studi??w.
Praca jest wtedy syntez─? uzdolnie?? artystycznych, wiedzy specjalistycznej i humanistycznej student??w. Wola poznania, pragnienie wiedzy i odrobina talentu to konieczne warunki dla przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Jego dynamik─? okre??laj─? potrzeby i wytyczone cele.
Celem kszta??cenia student??w w Pracowni Technik Wkl─?s??odrukowych jest: rozwijanie kreatywnych zdolno??ci student??w, rozbudzanie inwencji i wyobra??ni. Przygotowanie student??w do ??wiadomego i sprawnego pos??ugiwania si─? ??rodkami w??a??ciwymi dla druku wkl─?s??ego oraz samodzielnej pracy artystycznej.


Credo:

Grafika warsztatowa jest jedn─? z wielu niezale??nych dziedzin artystycznej wypowiedzi. O autonomii grafiki mo??emy m??wi─? wtedy, je??li b─?dziemy traktowali j─? jako uniwersalny ??rodek artystycznego urzeczywistnienia.
Postrzeganie odr─?bno??ci tej dyscypliny tylko przez warsztat technologiczny czyni z niej zaledwie rzemie??lnicz─? bieg??o??─?.
Nie wolno jednak zapomnie─? o tym, ??e sprawno??─? techniczna jest podstaw─? ka??dej ??wiadomej dzia??alno??ci. Gruntowne opanowanie i poznanie metod pracy jest niezb─?dne, aby artystyczny zamiar by??y przejrzysty i przekonywaj─?cy.