Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Bartczak

prof. zw. Andrzej Bartczak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia technik drzeworytniczych

Urodzony w 1945. Studia w PWSSP w ?üodzi Dyplom z wyr????nieniem w 1969 r. Kieruje Katedr─? Grafiki Warsztatowej macierzystej uczelni. W latach 2002 - 2005 kierowa?? Zak??adem Wychowania Estetycznego na Wydziale Nauk Spo??ecznych Akademii ??wi─?tokrzyskiej im. Jana Kochanowwskiego w Kielcach
Cz??onek ZPAP i Stowarzyszenia XYLON Jest autorem tysi─?ca i kilkuset ksi─???ek artystycznych.
W latach 1969 - 2007 mia?? ponad sto wytaw indywidualnych w kraju i za granic─?.
Uczestniczy?? w ponad 400 prezentacjach zbiorowych
Za sw─? tw??rczo??─? uzyska?? kilkadziesi─?t nagr??d, wyr????nie?? i medali.


Program pracowni:

Zajmujemy si─? r????nymi aspektami artystycznego druku wypuk??ego.
Poznanie warsztatu graficznego ma s??u??y─? operowaniu prawid??owo zbudowan─? form─? powielanego obrazu wnosz─?c okre??lone znaczenia wykraczaj─?ce daleko poza funkcj─? dekoracyjn─?.
Uzyskiwane kompetencje maj─? s??u??y─? poszukiwaniu subiektywnej prawdy wyra??anej j─?zykiem warsztatu wypuk??odrukowego odzwierciedlaj─?cym wa??no??─? hierarchii warto??ci estetecznycznych i etycznych.


Credo:

Wy????obi─? instrument tak jak rytownicz─? p??yt─? i u??ywaj─?c go wiele, wiele razy zagra─? pi─?knie pomimo zgrzytu narz─?dzia nie obawia─? si─? dysonansu.

20. III. 2007
A. M. B.