Polish Printmaking

prof. zw. Grzegorz Chojnacki

prof. zw. Grzegorz Chojnacki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia grafiki cyfrowej

Urodzony w 1955 roku w Zgierzu. Studia w PWSSP w ?üodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w latach 1975-1980. Dyplom z wyr????nieniem z grafiki warsztatowej w pracowni profesora Leszka R??zgi, oraz z malarstwa w pracowni profesora Stanis??awa Fija??kowskiego.
Od 1996 do 2007 roku kieruje pracowni─? Grafiki Warsztatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
W roku 2007 obejmuje kierownictwo pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pi─?knych w ?üodzi.
W latach 1992-2002 bra?? udzia?? dwudziestokrotnie w Mi─?dzynarodowych Targach Sztuki we Frankfurcie n/Menem, mia?? indywidualne wystawy w Dre??nie, w Wildeshausen, ?üodzi, Warszawie i Sandomierzu, oraz uczestniczy?? w oko??o trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granic─?.
Uczestnik Mi─?dzynarodowego Trienale Grafiki w Krakowie w 2003 roku.Profesor zwyczajny od 2006 roku, a od roku 2005 rektor Akademii Sztuk Pi─?knych w ?üodzi. Zajmuje si─? grafik─?, malarstwem i rysunkiem.


Program pracowni:

Nie ma ju?? dzisiaj, w 2007 roku, sensu powtarzanie, ??e w zakresie medi??w elektronicznych dokona??a si─? rewolucja i to nie tylko techniczno-technologiczna, ale co wa??niejsze, rewolucja w zakresie ??wiadomo??ci artystycznej. Ten bezsporny fakt jest ju?? powszechnie znany. Nie mo??na zatem kszta??ci─? wsp????cze??nie artysty grafika, kt??ry by??by ignorantem w zakresie grafiki cyfrowej.
Komputer, a w zasadzie oprogramowanie graficzne, jego dost─?pno??─?, ??atwo??─? powielania i przesy??ania danych, zrewolucjonizowa??o ??wiat, w tym szczeg??lnie ??wiat grafiki artystycznej. To sytuacja nieznana jeszcze pi─?tna??cie, czy dwadzie??cia lat temu.


Credo:

Profesja artysty to: emocje, mistrzowski warsztat i umiej─?tne wykorzystanie przypadku. Za najwa??niejsze uwa??am jednak konieczn─? indywidualizacj─? zapisu artystycznego.
Jestem przekonany, ??e tak??e w zakresie techniki cyfrowej jest to ju?? dzi?? w pe??ni mo??liwe.