Polish Printmaking

prof. nzw. Witold Warzywoda

prof. nzw. Witold Warzywoda

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia technik litograficznych

Urodzony w 1956 r. W latach 1976-1981 studiowa?? w PWSSPw ?üodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej. Od 1980 jest pracownikiem w macierzystej uczelni.
Zajmuje si─? g????wnie litografi─? barwn─?.
Od 1979 roku mia?? 35 wystaw indywidualnych.
Do chwili obecnej uczestniczy?? w ponad 150 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granic─?.


Program pracowni:

Studiowanie litografii rozpoczyna cykl wyk??ad??w teoretycznych i ─?wicze?? praktycznych (wy??─?cznie na kamieniu) obejmuj─?cy techniki litografii czarno-bia??ej, co stanowi pierwszy etap kszta??cenia podstawowego.
Tworzenie na powierzchni kamienia obrazu - matrycy dzi─?ki odpowiednim narz─?dziom i rysunkowym materia??om litograficznym pozwala uzyska─? efekty malarskie i rysunkowe podobne do akwareli i rysunku w og??le.
Poprzez zrozumienie specyfiki druku p??askiego zach─?camy studenta do eksponowania w litografii cech malarskich.
W drugim etapie kszta??cenia poszerzamy program o zastosowanie koloru wykorzystywanego w projektach wielomatrycowych.
Zale??y nam na bezpo??rednim kontakcie ze studentem.


Credo:

Zawsze odwo??ywa??em si─? do formu??y otwartego realizmu, ulegaj─?c r??wnocze??nie tendencjom w??a??ciwym szeroko poj─?temu nurtowi metaforycznemu. St─?d obecne w moich pracach elementy figuracji, poprzez u??ycie kt??rych nadaj─? im inny kontekst symboliczny i metaforyczny.
Swoje prace realizuj─? w technice litografii barwnej.