Polish Printmaking

ad. Krzysztof Szymanowicz

ad. Krzysztof Szymanowicz

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad grafiki warsztatowej #1

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Obecnie jako adiunkt w Zak??adzie Grafiki Warsztatowej I. Od 2002 roku prezes O.L. ZPAP.
W 2005 roku otrzyma?? Nagrod? Artystyczn? Miasta Lublina.
Zorganizowa?? 16 wystaw indywidualnych oraz bra?? udzia?? w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granic?.
Za swoj? tw??rczo??? by?? wielokrotnie nagradzany: Grand Prix 9 Biennale Ma??ej Formy - Seul 1996, Grand Prix 11 Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka - Jelenia G??ra 2003, Pierwsza Nagroda i Z??oty Medal VIII Biennale Grafiki - Caixanova, Hiszpania 2004, Medal Ma??e Formy Grafiki - ???d?? 2005, II Nagroda Konkurs im. Chodowieckiego - Sopot 2007.