Polish Printmaking

prof. zw. Maksymilian Snoch

prof. zw. Maksymilian Snoch

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad grafiki warsztatowej #1

Urodzony w 1943 r. Studia WSP UMK w Toruniu. Dyplom w 1967 r. Prof. zwyczajny. W latach 1993 - 1999 dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego. W latach 1988 - 1999 kierowa?? ??Ma??? Galeri? Grafiki? w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie.
Juror i przewodnicz?cy jury licznych wystaw w kraju i zagranic?.
W latach 2000 - 2005 cz??onek Rady Artystycznej ZG ZPAP w Warszawie.
Autor 54 wystawy indywidualnych.
Udzia?? w ponad 400 wystawach i konkursach og??lnopolskich i mi?dzynarodowych.
35 nagr??d i wyr????nie??, g????wnie na wystawach mi?dzynarodowych. Nagroda Artystyczna Miasta Lublina w 1988 r. Artysta zapraszany imiennie (invited artist) do wielu wystaw mi?dzynarodowych.


Program pracowni:

Zak??ad prowadzi zaj?cia z przedmiotu grafika na kierunkach: grafika, edukacja artystyczna i malarstwo w zakresie sztuk plastycznych.
Na kierunku grafika realizowane s? przedmioty: podstawy grafiki warsztatowej, grafika warsztatowa - pracownia dodatkowa, druk wypuk??y oraz pracownia dyplomowa.
Najwa??niejszym zadaniem jest przygotowanie studenta do tw??rczego pos??ugiwania si? warsztatem graficznym w dziedzinie druku wypuk??ego i wzbogacenia j?zyka graficznego poprzez doskonalenie opanowania techniki: linorytu czarno-bia??ego, faksymilowego, barwnego i reliefu.
Dzia??ania pracowniane wytycza droga: projekt - analiza - warsztat - realizacja - ocena. Celem jest wyrobienie umiej?tno??ci syntetycznego kszta??towania formy i tre??ci w dzie??ach student??w powstaj?cych w ramach zada?? programowych.