Polish Printmaking

prof. nzw. Piotr Lech

prof. nzw. Piotr Lech

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad grafiki projektowej i litografii

Urodzony w 1954 r. Studia w IWA UMCS w Lublinie (1974-1978). Od 2000 kierownik Zak??adu Grafiki Projektowej i Litografii, od 2003 dyrektor Instytutu Sztuk Pi?knych WA UMCS.
Zajmuje si? g????wnie litografi?, grafik? komputerow? oraz rysunkiem.
Nagrody i wyr????nienia: nagroda - stypendium im. I. Anderle (Nagroda M??odych) na I Mi?dzynarodowym Triennale Sztuki ??Przeciw wojnie? - Lublin, 1985; I nagroda w konkursie ??Grafika Roku ??85? - Lublin, 1985; wyr????nienie w konkursie ??Grafika Roku ??86? - Lublin, 1986; wyr????nienie honorowe w ??Og??lnopolskim Konkursie na Rysunek im. M. E. Andriollego? - Lublin, 1987; wyr????nienia honorowe w konkursie ??Grafika Roku?, 1987, 1988, 1989.


Program pracowni:

Zak??ad prowadzi zaj?cia z przedmiotu grafika warsztatowa, grafika multimedialna, informatyka oraz grafika projektowa na kierunkach grafika i edukacja artystyczna.
Zaj?cia z grafiki warsztatowej na I, II, III roku kierunku edukacja artystyczna, w systemie dziennym i zaocznym. Zaj?cia z grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej na I, II, III roku kierunku grafika w systemie dziennym i wieczorowym.
Dzia??alno??? dydaktyczna w zakresie grafiki warsztatowej (techniki druku p??askiego, g????wnie litografia) oraz grafiki projektowej.