Polish Printmaking

prof. zw. Grzegorz D. Mazurek

prof. zw. Grzegorz D. Mazurek

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad sztuki medi??w cyfrowych

Urodzony w 1955 r. Studia ASP w Warszawie. 1999-2005 dziekan WA UMCS w Lublinie.
Komisarz Mi?dzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek. Cz??onek ZPAP, Stowarzyszenia MTG w Krakowie, Kresowej Akademii Smaku.
Autor 30 wystaw indywidualnych i uczestnik 400 wystaw zbiorowych.
Laureat 19 nagr??d i wyr????nie??, m. in.: GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, 1994; EXCELLENT WORK PRIZE - The HANGA ANNUAL??87, Tokio, Japan, 1987; SPONSOR PRIZE - The 2nd Sapporo International Print Biennale, Japonia, 1993; NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA??97 - ??wiatowa Wystawa Laureat??w, Katowice, 1997. W 2006 r. uhonorowany Srebrnym Medalem Gloria Artis.


Program pracowni:

Zak??ad prowadzi dzia??alno??? artystyczn?, naukow? i dydaktyczn? w zakresie praktyki, teorii i historii sztuki nowych medi??w.
Celem kszta??cenia jest wyposa??enie studenta w kompetencje do pracy w ??rodowisku cyfrowym, z uwzgl?dnieniem uwarunkowa?? technologicznych, kulturowych i historycznych.
Podejmujemy prace mieszcz?ce si? w szerokim spektrum tematycznym i formalnym. Od strony technologicznej realizacje nasze s? po???czeniem r????nych technik warsztatowych. Zajmujemy si? edycj? obrazu cyfrowego, drukiem cyfrowym, projektowaniem graficznym, grafik? animacyjn?, filmem eksperymentalnym z elementami efekt??w specjalnych oraz interaktywnymi realizacjami multimedialnymi. Dzia??alno??? zak??adu wsp????tworz?: pracownia dyplomowa i seminarium magisterskie.