Polish Printmaking

14.03.2010

KONFERENCJA: Grafika jako czynnik kultury: przesz??o??─?, tera??niejszo??─? i przysz??o??─?

Florina

Grafika jako czynnik kultury: przesz??o??─?, tera??niejszo??─? i przysz??o??─?
Printmaking as a factor of Culture: past, present and future


W dniach 20-24 lutego 2010 r. w malowniczej, greckiej miejscowo??ci Florina odbywa??a si─? mi─?dzynarodowa konferencja grafik??w . Obrady dotyczy??y wsp????czesnych zagadnie?? dotycz─?cych tej dziedziny sztuki.

Z Polski do udzia??u w niej zostali zaproszeni: z wroc??awskiej ASP prof. Pawe?? Fr─?ckiewicz i z pozna??skiej ASP prof. Miros??aw Paw??owski . Pierwszy wyg??osi?? wyk??ad dotycz─?cy wsp????czesnej litografii, a drugi m??wi?? o m??odej polskiej grafice na przyk??adzie Biennale Grafiki Studenckiej. W czasie obrad odbywa??y si─? r??wnie?? pokazy technologii "ekologicznego druku" oraz wystawa grafiki greckiej z obszaru Macedonii.

Podczas konferencji odby??a si─? tak??e szeroka prezentacja pozna??skiej i wroc??awskiej Akademii po??─?czona z dyskusj─? na temat studi??w artystycznych w Polsce. Obydwa wyst─?pienia spotka??y si─? z du??ym zainteresowaniem uczestnik??w i go??ci konferencji.

Szczeg??lnie mocno podkre??lano wysoki poziom artystyczny m??odej grafiki z Polski i jako??─? kszta??cenia na obu uczelniach.

  • 14.03.2010