Polish Printmaking

Wsp????czesna Grafika Polska w Tianjin

20 pa??dziernika 2010 roku w Muzeum Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin (Chiny) zosta??a uroczy??cie otwarta wystawa pt.: "Wsp????czesna Grafika Polska". To najwi?ksza, jak dot?d, prezentacja wsp????czesnej grafiki polskiej za granic?. Ponad stu artyst??w wystawia prawie 300 prac. Kuratorem wystawy zosta?? prof. Christopher Nowicki. O stron? organizacyjn? zadba?? prof. Piotr Kielan. Obaj z wroc??awskiej ASP. Ze strony Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin pomocni byli rektor JiangLu i Michael Meng. Wystawa potrwa do 20 listopada 2010 roku. Wydarzenie to by??o mo??liwe dzi?ki wsparciu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Mickiewicza oraz Akademii Sztuk Pi?knych w Tianjin (TAFA).
Jan Szmatloch i uczniowie

16 - 30 listopada 2010 r. w Galerii Pa??stwowej Akademii Sztuk Pi?knych (Mi??sk, ul.Surganowa 14).
Wernisa?? 16 listopada a 17.00


Pracownia Druku Wkl?s??ego w strukturze Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach zawsze zajmowa??a pozycj? szczeg??ln?. O jej pozycji stanowili znakomici profesorowie i arty??ci. Nazwiska profesor??w Raka, Pietscha, Kluski wpisane w histori? pracowni u??wiadamiaj? drog?, jak? przesz??a grafika artystyczna na G??rnym ??l?sku w przeci?gu ostatnich kilkudziesi?ciu lat. Sukcesy wychowank??w wsp????tworz?ce jej graficzny dorobek od lat wpisuj? si? we wsp????czesny pejza?? polskiej grafiki. Przyczyniaj? si? tym samym w tworzenie w Katowicach wa??nego o??rodka graficznego, co znajduje potwierdzenie w organizacji Triennale Grafiki Polskiej, Intergrafii i wystaw towarzysz?cych krakowskiemu Triennale Grafiki w??a??nie w tym mie??cie.

Ma??gorzata Warlikowska

Berli??ska galeria - pracownia Maniere Noire zaszczyt zaprosi? na wystaw? grafiki wroc??awskiej artystki, Ma??gorzaty ET BER Warlikowskiej.
Anna Trojanowska OWOC KAMIENIA

Anna Trojanowska z wroc??awskiej ASP zosta??a uhonorowana pierwsz? nagrod? podczas The 6:th International Lithographic Symposium Tidaholm, Sweden.

Wi?cej informacji na stronie sympozjum:
http://www.lithonet.org/

Katarzyna Dziuba Solo Exhibition

Winner of Toshihiro Hamano Award at the International Print Triennial in Krakow 2009
Katarzyna Dziuba Solo Exhibition
under the auspices of the Embassy of the Republic of Poland in Tokyo
14 - 26 September 2010
10:00 - 18:00 / closed on Mondays
Gallery Space SAKAIDE : 2-1-8 Kyo-machi Sakaide Kagawa
DDyplomy - Sito UMK - Fotorelacje

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z obron dyplom??w toru??skiego sita.
Doll System - Ma??gorzata ET-BER Warlikowska

Marcin Cziomer i Krzysztof Dziedzic - kuratorzy
zapraszaj? na wernisa?? wystawy
GRAFIKA.WROC?AW-KRAK??W.KONFRONTACJE
w pi?tek 25 czerwca 2010 o godz. 19 do Centrum Sztuki ??Impart?
we Wroc??awiu na ul. Mazowieckiej 17.

Wystawa Ko??coworoczna pracowni Serigrafii ASP Pozna??

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z wystawy ko??coworocznej pracowni Serigrafii ASP Pozna??.

http://serigrafiaumk.com/goscinnie/wystawa-sito-asp.html
Przegl?d pracowni Serigrafii UMK

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z przegl?du prac studenckich z semestru letniego 2010.

http://serigrafiaumk.com/studenci/przeglady/czerwiec_2010.html
Przegl?d pracowni Serigrafii ASP Pozna??

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z przegl?du prac studenckich z semestru letniego 2010.

http://serigrafiaumk.com/goscinnie/przeglad-letni2010-asp.html