Polish Printmaking

Charlotte

Rowe Arts Galleries

Department of Art + Art and History University of North Carolina - Charlotte
October 12 - November 6, 2009
Florina

Grafika jako czynnik kultury: przesz??o???, tera??niejszo??? i przysz??o???
Printmaking as a factor of Culture: past, present and future


W dniach 20-24 lutego 2010 r. w malowniczej, greckiej miejscowo??ci Florina odbywa??a si? mi?dzynarodowa konferencja grafik??w . Obrady dotyczy??y wsp????czesnych zagadnie?? dotycz?cych tej dziedziny sztuki.

Z Polski do udzia??u w niej zostali zaproszeni: z wroc??awskiej ASP prof. Pawe?? Fr?ckiewicz i z pozna??skiej ASP prof. Miros??aw Paw??owski . Pierwszy wyg??osi?? wyk??ad dotycz?cy wsp????czesnej litografii, a drugi m??wi?? o m??odej polskiej grafice na przyk??adzie Biennale Grafiki Studenckiej.
Mariusz Gorzelak

Galeria ??cznik w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wroc??awskiego zaprasza na finisa?? wystawy grafiki warsztatowej Mariusza Gorzelaka ??GRAFOMOTORYKA 2 ?
3.03.2010 o godz. 18
Ma??gorzata ET BER Warlikowska BORN TO BE KING kong

Zapraszamy na wernisa?? wystawy

Ma??gorzaty ET BER Warlikowskiej
BORN TO BE KING kong

w pi?tek 5 marca 2010 roku
o godzinie 17.00 w Starym Ratuszu we Wroc??awiu
Stanis??aw Wejman GRAFIKA

Galeria KOSZAROWA w budynku Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach
Serdecznie Zaprasza na wernisa??

Prof. STANIS?AW WEJMAN ?? GRAFIKA

23.02.2010 g.12.00 ul. Koszarowa 17, Katowice
wystawa potrwa :
od 23.02.2010 do 20.03.2010

Pracownia serigrafii ASP Pozna??

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z przegl?du semestralnego pracowni serigrafii ASP Pozna?? .

http://www.serigrafiaumk.com/asp_poznan.html
Pracownia serigrafii UMK Toru??

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z przegl?du semestralnego pracowni serigrafii UMK Toru?? .

http://www.serigrafiaumk.com/studenci/przeglady/styczen_2010.html
Jacek Sroka

Etchings by Jacek Sroka - Opening January 21st 5-8pm
Martha Street Studio, Winnipeg, Canada
www.printmakers.mb.ca
...

Z ogromnym ??alem zawiadamiamy, ??e w dniu 28 grudnia 2009 odszed?? od nas Prof. Witold Skulicz Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, niezwyk??y cz??owiek, wspania??y artysta, pedagog i organizator przedsi?wzi?? artystycznych o zasi?gu ??wiatowym rozs??awiaj?cych Krak??w i polsk? sztuk?.

Ostatnie po??egnanie Profesora Witolda Skulicza odb?dzie si? w czwartek 7 stycznia 2009 roku o godz. 13.00, w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zarz?d SMTG
Pracownicy Biura
Cz??onkowie SMTG

Graficzny Bia??ystok 2009

Graficzny Bia??ystok jest przedsi?wzi?ciem artystycznym prezentuj?cym wsp????czesne osi?gni?cia polskiej i ??wiatowej grafiki. Pomys??odawcami projektu s? pracownicy Katedry Sztuki Wydzia??u Architektury Politechniki Bia??ostockiej, organizatorem jest Wydzia?? Architektury PB.